logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Consell de Direcció

13758. ACORD EXECUTIU del dia 10 de novembre de 2020 pel qual es crea el Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–).

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–).

Article 2. Finalitat

El Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) té com a finalitat principal crear un espai de treball i de col·laboració per tal de dur a terme investigacions i intercanvi d’idees en l’àmbit de la lingüística, especialment respecte a l’estudi de situacions de contacte de llengües.

Article 3. Objectius

Els objectius del Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) són:

 1. Fomentar l’intercanvi d’idees sobre els principis fonamentals del llenguatge i dels seus components.
 2. Estudiar el llenguatge des de diverses perspectives, principalment la variació lingüística en diferents contextos (entre aquests, les situacions de contacte).
 3. Implementar metodologies específiques de lingüística de corpus i combinar-les amb tècniques experimentals associades a les ciències socials.

Article 4. Línies de treball específiques

Les línies de treball específiques que el Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) preveu són:

a) Difusió

 1. Donar a conèixer les investigacions realitzades pels membres del laboratori.
 2. Organitzar activitats divulgatives sobre temes d’actualitat relacionats amb les qüestions del llenguatge i els seus components bàsics.

b) Investigació

1. Es fomentaran línies de recerca rellevants en l’àmbit de l’estudi del llenguatge en contextos multilingües, especialment les que s’enumeren a continuació:

– Adquisició del llenguatge en contextos lingüístics diversos:
 1. Adquisició de l’anglès com a L2 per part de parlants multilingües, tenint en compte les diferents llengües i analitzant les dades des de la fonètica, la sintaxi, la morfologia i la pragmàtica, en el marc de la lingüística aplicada.
 2. Percepció multimodal de la L2 (auditiva i audiovisual).
 3. Entrenament auditiu i articulatori per a la millora de la producció de la L2.
– Diacronia i sincronia: variació i canvi lingüístic.

2. S’organitzaran sessions de treball per fomentar l’intercanvi d’idees i per comentar treballs innovadors que suposin un motor de canvi per a la investigació lingüística.

c) Formació

 1. Proporcionar formació a l’alumnat de grau i de postgrau.
 2. Dirigir treballs d’investigació (TFG, TFM, tesis doctorals).
 3. Organitzar reunions periòdiques per tal de presentar els avenços en la recerca en el transcurs dels TFG, TFM o tesis, amb l’objectiu que els investigadors en formació puguin rebre comentaris i suggeriments de millora.

d) Transferència del coneixement

Organitzar conferències, congressos, tallers, cicles de cinema i debats que tractin de temes relacionats amb els eixos centrals i les línies de recerca que engloba el laboratori.

Article 5. Membres

El nucli principal del laboratori el forma el personal del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. No obstant això, en una segona fase també es convidarà a participar-hi col·laboradors amb els quals es tenen lligams per col·laboracions prèvies i que procedeixen d’altres institucions, tant nacionals com internacionals.

Article 6. Dependència

El Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 8. Director

El Rector nomenarà el director del laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 9. Memòria acadèmica i d’activitats

El Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet