logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13731. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de novembre de 2020 per la qual es nomena subdirectora de l’Oficina de Suport a la Docència la professora Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn subdirectora de l’Oficina de Suport a la Docència la professora Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector de Docència i Sra. Gerent de la Universitat.