logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Consell de Govern

13705. ACORD NORMATIU del dia 9 de novembre de 2020 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 13596/2020, de 21 de juliol (FOU núm. 500, de 31 de juliol).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari d’introduir una modificació al catàleg de llocs de treball per adaptar-lo a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 127 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es crea una nova unitat al catàleg: Servei de Processos de Gestió Acadèmica.

2. Es creen al catàleg les places de cossos generals que es detallen a continuació:

  • Plaça codi 5333, subgrup A1/A2, cap de secció, nivell 25, adscrita a l’Oficina de Suport a la Docència. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça codi 1. Jornada: JM. Complement específic de 12.933,51 euros i complement de productivitat compensada de 2.464,39 euros.
  • Plaça codi 5339, subgrup C1/C2, cap de negociat, nivell 18, adscrita a l’Oficina de Suport a la Docència. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça codi 1. Jornada: JM. Complement específic de 1.395,21 euros i complement de productivitat compensada de 5.254,82 euros.

3. Es creen al catàleg les places de cossos específics de TIC / cossos generals / cos específic d’altres serveis que es detallen a continuació:

  • Plaça 5334, subgrup A1, cap de departament, nivell 29, adscrita a la Gerència. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça 1. Jornada: DH. Complement específic de 29.509,15 euros, complement de productivitat compensada de 1.914,94 euros.
  • Plaça 5335, subgrup A1/A2, cap de servei, nivell 26, adscrita al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA). Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça 1. Jornada: DH. Complement específic de 23.814,72 euros, complement de productivitat compensada de 4.325,13 euros.
  • Plaça 5336, subgrup A1/A2, cap de servei, nivell 26, adscrita al Servei de Processos de Gestió Acadèmica. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça 1. Jornada: DH. Complement específic de 23.814,72 euros, complement de productivitat compensada de 4.325,13 euros.

4. Es creen al catàleg les places de cossos específics TIC / cos específic d’altres serveis que es detallen a continuació:

  • Plaça codi 5337, subgrup A1/A2, cap d’àrea, nivell 22, adscrita al Servei de Processos de Gestió Acadèmica. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça codi 5336. Jornada: JM. Complement específic de 4.312,68 euros, complement de productivitat compensada de 3.963,92 euros i productivitat equiparada de 1.255,82 euros.
  • Plaça codi 5338, subgrup A1/A2, cap d’àrea, nivell 22, adscrita al Servei de Processos de Gestió Acadèmica. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça codi 5336. Jornada: JM. Complement específic de 4.312,68 euros, complement de productivitat compensada de 3.963,92 euros i productivitat equiparada de 1.255,82 euros.

5. Per necessitats del servei, es fan els canvis d’adscripció de les places que s’indiquen:

  • La plaça codi 5219, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, cossos específics d’altres serveis, adscrita al Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, passa a estar adscrita a l’Oficina de Suport a la Docència.
  • La plaça codi 5210, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, cos específic de TIC, adscrita al Centre de Tecnologies de la Informació, passa a estar adscrita al Servei de Processos de Gestió Acadèmica.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet