logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Rectorat

13703. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es disposa que el professor Miquel Jesús Roca Adrover cessi com a director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a la disposició addicional segona i una vegada aprovada la composició del Consell de Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció, dispòs que el professor Miquel Jesús Roca Adrover cessi com a director del departament esmentat, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou director.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet