logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13685. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de setembre de 2020 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Andrés Enrique Arias.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis al professor Andrés Enrique Arias pel període comprès entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2021.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor esmentat gaudirà de la llicència a la Universitat Ca’ Foscari de Venècia (Itàlia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.