logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13663. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de setembre de 2020 per la qual es disposa que el professor Marc Carbonell Huguet cessi com a director del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que el dia 1 d’agost de 2020 entri en vigor el cessament del professor Marc Carbonell Huguet com a director del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, ateses l’autorització del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 14 de març de 2014, de la desadscripció del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’aprovació del calendari d'extinció dels ensenyaments impartits en règim d'adscripció a la UIB (BOIB núm. 36, de 15 de març), i l’autorització del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 20 de març de 2020, a la Universitat de les Illes Balears per extingir els ensenyaments oficials de grau de Comunicació Audiovisual (codi RUCT 2500337), Periodisme (codi RUCT 2500512) i Publicitat i Relacions Públiques (codi RUCT 2502907) (BOIB núm. 40, de 21 de març).

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector de Docència i Sra. Gerent de la Universitat.