logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13657. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3958

 

Universitat Autònoma de La Laguna, A. C. (Mèxic)

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Intercanvi d’estudiants

 

 

­–

 

9/6/2020

 

15/7/2020

 

Cinc anys, prorrogable automàtica-ment

 

 

3965

 

Conselleria d’Administraci-ons Públiques i Modernització; Consell Insular de Mallorca

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Prorrogar la vigència del conveni per a la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS) (ref. 3611) i modificació de les clàusules

 

 

­108.000 euros

 

23/6/2020

 

9/9/2020

 

31/12/2024

 

 

3967

 

Ajuntament de Montuïri

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Continuar la incorporació de l’Arxiu Històric de Montuïri a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, gestionada pel Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant la reordenació dels contenidors i la digitalització de noves sèries de documents

 

 

­30.700 euros, més imposts i previsions del pacte segon

 

23/6/2020

 

2/10/2020

 

Dos anys, prorrogable de mutu acord fins a quatre anys addicionals