logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Consell de Govern

13651. ACORD NORMATIU del dia 29 de setembre de 2020 pel qual s’aprova la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, estableix, a l’article 1.1 i 2.b), que la universitat realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i que és funció seva, entre d'altres, la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística. Així mateix, a l’article 46.1 i 2 determina que l'estudi és un dret i un deure dels estudiants universitaris i que els estatuts i les normes d'organització i funcionament desenvolupen els drets i deures dels estudiants, així com els mecanismes per garantir-los.

De la mateixa manera, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats mitjançant el Decret 64/2010, de 14 de maig, estableixen, a l'article 120.1.a) i 2, que és un deure dels estudiants, juntament amb altres deures, estudiar, fer la recerca que els correspongui i participar amb lleialtat en les activitats acadèmiques en les quals prenguin part; també determinen que l'incompliment d'aquests deures donarà lloc a les responsabilitats i sancions disciplinàries previstes a la normativa que sigui aplicable.

Per la seva banda, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, fixa l'establiment dels drets comuns dels estudiants universitaris, drets específics dels estudiants de grau, de màster, de doctorat, de formació contínua i altres, i preceptua, a l’article 13.1, que els estudiants universitaris han d'assumir el compromís de tenir una presència activa i corresponsable en la universitat i han de respectar els seus estatuts i altres normes de funcionament aprovades pels procediments reglamentaris.

Així mateix, segons les previsions de l’article 13.2.d) de l’Estatut de l'estudiant universitari, els estudiants han d’abstenir-se d’utilitzar procediments fraudulents en les proves d'avaluació, en els treballs que realitzen o en documents oficials de les universitats, i no poden col·laborar en aquests procediments. Igualment, segons el que determina la lletra f) del precepte legal just ara indicat, han de conèixer i complir els estatuts i altres normes reglamentàries de la universitat.

De la mateixa manera, d'acord amb l'article 25.1 i 7 de l’estatut esmentat, pel que fa a l'avaluació dels aprenentatges de l'estudiant, l'avaluació del seu rendiment acadèmic respondrà a criteris públics i objectius i tendirà a l'avaluació contínua. Així mateix, en qualsevol moment de les proves d'avaluació, el professor pot requerir la identificació dels estudiants, que han d’acreditar-la.

Finalment, de conformitat amb l’Acord normatiu sobre el Reglament acadèmic vigent, es considera frau, en els exàmens o proves escrites, l'ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes, i en els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis (plagi).

En virtut del que s’ha indicat, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Àmbit d’aplicació

 1. La normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació s’aplicarà als estudiants de la Universitat de les Illes Balears, en qualsevol dels ensenyaments que s’hi imparteixen.
 2. Aquesta normativa és aplicable a processos d’avaluació presencial i no presencial. En els casos d’avaluacions en línia se seguirà, a més, la Resolució de la Secretària General vigent sobre el protocol d’actuació per a la realització de l'avaluació en línia a la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Objectiu

 1. Aquesta normativa té com a objectiu establir els criteris per al professorat i l’alumnat de la UIB sobre el que faci referència al frau acadèmic en els processos d'avaluació.
 2. Així mateix, estableix les definicions de les actuacions que poden donar lloc a la responsabilitat de l'estudiant immers en l'actuació fraudulenta, les mesures de prevenció, el protocol a seguir, les conseqüències respecte de la qualificació i els recursos corresponents.

Article 3. Frau en els exàmens o proves escrites i en les proves orals

 1. En els exàmens o proves escrites i en les proves orals, les respostes dels estudiants han de correspondre exclusivament als coneixements adquirits.
 2. Per tant, es considera frau en els exàmens o proves la utilització de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes a l'estudiant o l'accés il·lícit a sistemes informàtics amb la mateixa finalitat, com poden ser:
  1. La utilització de qualsevol material escrit que no hagi estat autoritzat pel personal docent.
  2. La utilització de mitjans electrònics com telèfons, auriculars, ordinadors i qualsevol altre dispositiu electrònic que permeti l’emmagatzemament o obtenció de dades i que no hagi estat autoritzat.
  3. La utilització de dispositius electrònics autoritzats pel personal docent per a fins no permesos.
  4. La comunicació entre els estudiants, que consisteix a ajudar-se consultant subreptíciament un altre examinand o deixar-se copiar per un altre estudiant que fa l'examen o la prova.
  5. La suplantació de personalitat manifestada quan un estudiant de la Universitat de les Illes Balears es presenta a una prova d'avaluació en nom d'un altre estudiant, o consentir que una altra persona suplanti la seva identitat per dur a terme una prova d'avaluació.
  6. L’accés de forma il·lícita a sistemes informàtics per manipular actes i altres documents d'avaluació i l’obtenció, l’eliminació o la modificació de proves d'avaluació, així com la modificació de les actes o de qualsevol altre document de qualificació o prova d'avaluació.
  7. En cas d'exàmens o proves realitzats en aules d’informàtica o en línia, l’accés a Internet mitjançant els ordinadors utilitzats a fi i efecte de dur a terme la prova d’avaluació o mitjançant altres dispositius electrònics, excepte si l’accés ha estat autoritzat pel personal docent.
  8. El lliurament d'un examen o prova amb el nom d’una altra persona.
  9. i) La signatura en un full d’assistència a una activitat lectiva per una altra persona.

Article 4. Frau en els treballs i pràctiques individuals o de grup (plagi)

Es considera plagi realitzar alguna de les actuacions següents:

 1. En els treballs i pràctiques individuals o de grup, incloure fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis.
 2. Copiar pàgines d'Internet, encara que sigui parcialment, o compondre un treball a partir de parts copiades de pàgines web i plasmar-les en el treball de què es tracti sense citar-les.
 3. Falsejar la bibliografia.
 4. Lliurar o copiar parts de treballs lliurats per un altre estudiant el mateix any o en anys anteriors i presentar-ho com un treball nou.
 5. Encarregar la realització d’un treball a tercers.
 6. Signar per una altra persona en un control d’assistència a una activitat lectiva.

Article 5. Actuacions de prevenció

Es recomana al professorat, com a mesures preventives del frau o el plagi, les següents actuacions, aplicables a exàmens o proves presencials i/o no presencials:

 1. Explicar les condicions de l'examen o la prova als estudiants i indicar-los que hauran d'aportar un document oficial identificatiu (preferiblement el document nacional d’identitat, passaport, targeta universitària, targeta d’estrangeria o permís de conduir), si es podran utilitzar, o no, materials durant l'examen o la prova i si està prohibit l'ús de qualsevol aparell electrònic mentre es desenvolupi l'examen o la prova.
 2. Identificar els estudiants abans d'iniciar l'examen o la prova mitjançant l'exhibició d’un document oficial identificatiu (preferiblement el document nacional d’identitat, passaport, targeta universitària, targeta d’estrangeria o permís de conduir).
 3. Sol·licitar que es desactivin tots els dispositius electrònics amb capacitat d’emmagatzemament d’informació que no estiguin permesos, inclosos els rellotges electrònics.
 4. Sol·licitar als estudiants que deixin els objectes que no hagin d'utilitzar (com motxilles, llibres, apunts i similars, en una zona determinada de l'aula) i que mantinguin sobre la taula, a més del document acreditatiu de la identitat, només els elements imprescindibles per a l'examen o la prova (com llapis, bolígrafs, plomes estilogràfiques, cintes correctores i altres de similars permesos).
 5. Repartir i utilitzar folis numerats de la UIB, i que aquests siguin nous per a cada examen o prova que es faci.
 6. Assegurar que entre els estudiants hi hagi una distància que impossibiliti la còpia entre ells.
 7. Mantenir una actitud proactiva i vigilant durant l'examen o la prova, per tal de desincentivar el possible frau acadèmic.
 8. En cas d'exàmens o proves en diverses aules, sol·licitar al departament l’ajut de companys per a la vigilància.
 9. En els supòsits de treballs o informes de pràctiques individuals o en grup, anunciar als estudiants que es poden passar tots els treballs per programari antiplagi.
 10. Garantir que qualsevol estudiant de la Universitat pugui presentar denúncies per qualsevol de les accions o omissions detallades als articles 3 i 4 d'aquesta normativa de les quals s’assabenti, així com garantir-li la confidencialitat. No s'admetran, i s'exceptuen en tot cas de l'obligació de comprovar-se, les denúncies o alertes que no tinguin fonament o siguin notòriament falses.

Article 6. Protocol a seguir pel personal responsable en cas de detectar accions fraudulentes

 1. La persona responsable de l'examen o la prova que detecti accions que es puguin considerar com a frau acadèmic durant un examen o prova ha d’elaborar un informe, que ha d'incloure una descripció dels fets esdevinguts, de forma completa, i identificar l'estudiant o els estudiants que suposadament hagin dut a terme la conducta fraudulenta.
 2. Quan sigui possible, el personal docent ha de recollir i guardar els elements de prova utilitzats pels estudiants per materialitzar l'acció o les accions fraudulentes. No es guardaran aparells electrònics que puguin contenir informació privada de la persona. En cas d'utilitzar, per respondre l'examen o la prova, aparells electrònics no autoritzats, o autoritzats però amb una finalitat distinta de la permesa, és convenient deixar constància fotogràfica de la pantalla que s’utilitzava per copiar, si és possible, i sempre sense incórrer en cap vulneració del dret a la intimitat de les persones. No es poden guardar documents acreditatius de la personalitat.
  En el supòsit de plagi, servirà com a prova l’informe del programa antiplagi o el text plagiat.
 3. El personal docent lliurarà l'informe i els materials confiscats al responsable de l’estudi, el qual decidirà si, a més de les conseqüències sobre la qualificació que decideixi el docent, sol·licita l'obertura d'expedient disciplinari. La sol·licitud de l’obertura d’un procediment disciplinari, si escau, s’adreçarà al Rector. En cas d’acordar-se l’obertura d’un procediment, se’n nomenarà un instructor. El referit informe servirà per estudiar les possibles reclamacions de l'estudiant o dels estudiants afectats. Els materials confiscats quedaran en custòdia fins a la resolució del procediment, per a la qual cosa s’informarà d’aquest fet l'estudiant o els estudiants implicats.
 4. Si durant la correcció d’una prova o treball es detecten indicis que es puguin considerar com a frau, aquests seran igualment denunciables.

Article 7. Qualificació

 1. La realització que es demostri fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos en la guia docent d’una assignatura pot comportar, a criteri del professor, la qualificació final de «suspens 0» de l’assignatura. L’existència d’un frau també pot ser motiu d'obertura d’un procediment disciplinari contra l’estudiant infractor.
 2. En cas de reincidència, es procedirà a l’obertura d’un procediment disciplinari, el qual pot suposar fins l’expulsió de la Universitat.
 3. La resolució del procediment disciplinari pot comportar l’aplicació de sancions d’acord amb el marc normatiu corresponent i fins i tot pot suposar l’expulsió de la Universitat.

Article 8. Impugnació de la qualificació

Si l'estudiant considera que no ha comès frau acadèmic, pot formalitzar recurs en els mateixos termes que els prevists per a la revisió extraordinària de les qualificacions al Reglament acadèmic d'aquesta universitat.

Article 9. Procediment disciplinari

Les conseqüències descrites a l'article 7 són independents del procediment disciplinari acadèmic que es pugui iniciar contra l'infractor i contra qualsevol persona que hi col·labori o faciliti que es dugui a terme la infracció, i sens perjudici de les conseqüències penals que es derivin dels fets sancionats.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet