logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 501 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de setembre de 2020
Rectorat

13625. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juliol de 2020 per la qual es nomena director de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) el doctor Gotzon Basterretxea Oyarzábal.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i a proposta de la Comissió Rectora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), nomèn director d’aquest institut el doctor Gotzon Basterretxea Oyarzábal, científic titular dels OPI (organismes públics de recerca), amb efectes des del dia 22 de juliol de 2020.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juliol de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització i Sra. Gerent de la Universitat.