logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 501 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de setembre de 2020
Rectorat

13615. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de setembre de 2020 per la qual es fan públics el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i el Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21.

El Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha aprovat el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i el Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21.

Per tant, en ús de les competències que em confereix l’article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat, dispòs de publicar els plans indicats en els termes que s’indiquen al document adjunt.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en l’annex d’aquesta resolució apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquests plans entraran en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet