logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 500 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2020
Consell de Direcció

13597. ACORD EXECUTIU del dia 30 de juny de 2020 pel qual s’autoritza temporalment l’ús dels ajuts per assistència a congressos del programa de foment de la recerca per a congressos en modalitat no presencial.

L’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball, a l’article 1 (Objecte), determina quin n’és l’àmbit objectiu («facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant participació en congressos científics.»)

Així mateix, el segon apartat de l’article 4 (Quantia i naturalesa dels ajuts) de l’Acord normatiu 12129/2017 esmentat reconeix el dret de cada professor a sol·licitar un màxim d’un ajut per any natural i per comunicació presentada.

Per altra banda, atès el contingut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, es varen prendre mesures de gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma declarat.

La darrera resolució indicada, juntament amb els esdeveniments que es varen produir, tant en l’àmbit acadèmic com en el social, sanitari i econòmic, i el pas per les diverses fases de transició que han conduït a una nova normalitat, han minvat significativament les activitats acadèmiques vinculades a la mobilitat i la difusió de resultats de la investigació.

Actualment, el costum d’interpretació de l’articulat de l’Acord normatiu 12129/2017 no permet la concessió d’ajuts per a l’assistència a congressos en els casos d’actes científics en modalitat no presencial. A més, les recomanacions que publiquen les autoritats sanitàries de limitar la realització d’actes en espais tancats amb alta densitat de persones, conjugades amb la voluntat de seguir promovent la difusió dels resultats de la investigació, motiven l’adopció d’un criteri interpretatiu de l’Acord normatiu 12129/2017 que permeti, temporalment, de gaudir dels ajuts per a l’assistència a congressos en modalitat virtual.

A la vista de tot el que s’ha esmentat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix el primer apartat de la disposició addicional segona (Interpretació i desenvolupament) de l’Acord normatiu 12129/2017, acorda el següent sobre els ajuts per a l’assistència a congressos en modalitat no presencial.

Article únic. Autorització d’ajuts per a actes científics en modalitat no presencial

  1. S’autoritza la concessió d’ajuts en el marc del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos en el cas d’actes en modalitat no presencial, amb el benentès que es compleixin la resta de prescripcions i requeriments de l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball.
  2. Aquesta autorització excepcional té efectes sobre l’anualitat 2020 del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juny de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet