logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 500 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2020
Consell de Govern

13593. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2020 pel qual s'aprova el Codi d’integritat de la Universitat de les Illes Balears.

Exposició de motius

La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució compromesa amb la promoció de la qualitat acadèmica, la transparència, els valors democràtics, l’obligació amb la societat i la rendició de comptes. Totes les activitats de la UIB s’han de regir per una sèrie de principis i valors, que són els propis de qualsevol institució democràtica. Així, l’article 6 dels seus Estatuts assenyala que, per desenvolupar les seves activitats, la UIB fa seus els principis de llibertat individual, democràcia, justícia i igualtat.

Per poder desenvolupar amb eficàcia, eficiència i rigor els principis indicats, sembla imprescindible disposar d’un codi d’integritat, atès que una condició indispensable per aplicar aquests principis és que els membres dels diferents sectors de la comunitat universitària tinguin un comportament íntegre. És per això que el Consell de Direcció de la UIB aprovà la creació de la Comissió sobre Integritat Acadèmica mitjançant l’Acord executiu 12475/2017, de 3 d’octubre (FOU núm. 455, de 27 d’octubre), amb la finalitat de marcar les línies estratègiques a seguir per fomentar la integritat acadèmica a la UIB.

Per altra banda, la força vinculant que pugui tenir el codi d’integritat indicat ha de fonamentar-se en el fet que tots els col·lectius de la comunitat universitària lacceptin com un model vàlid i s’identifiquin amb els valors que s’hi descriuen.

Finalment, aquest codi s’ha d'entendre com una sèrie de principis, oberts a suggeriments de millora i revisables en el futur, que contribueixin a crear una cultura d’integritat i d'excel·lència en el si de la Universitat que també sigui perceptible des de l'exterior.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha aprovat el Codi d’integritat de la Universitat de les Illes Balears.

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Àmbits d'aplicació 

El Codi d’integritat de la UIB ha d’inspirar les conductes de totes les persones que conformen la comunitat universitària de la UIB i estan obligades a atenir-s’hi. A més, servirà com a criteri interpretador de les vigents normes internes de funcionament de la Universitat, i com a orientació de tot desenvolupament normatiu posterior d’acord amb els seus principis.

Article 2. Objectiu

L’objectiu essencial del Codi d’integritat de la Universitat és definir uns principis ètics que serveixin per inspirar i motivar les bones pràctiques del personal al servei de la UIB i del seu alumnat en l’exercici de les seves activitats.

Article 3. Estructura

Aquest codi s'estructura en una exposició de motius i quatre capítols:

 1. El primer en recull l’objectiu, en defineix l’àmbit d’aplicació i en reflecteix l’estructura.
 2. Al segon capítol s’especifiquen els principis ètics de la vida universitària.
 3. A més d'aquestes orientacions, el tercer capítol assenyala alguns dels valors ètics que, sense ser excloents, poden estar vinculats més directament amb cadascun dels diferents col·lectius (PDI, PAS i estudiants) que conformen la nostra institució, així com, de manera més específica, amb les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat universitària.
 4. Finalment, el quart capítol estableix el seguiment i compliment del present codi mitjançant la creació d’un canal d’integritat.

Capítol II. Principis ètics inspiradors de la vida universitària

Article 4. Tipologia

La UIB, com a institució pública de recerca i d’educació superior, adopta els principis següents, que, amb caràcter general, han d’orientar la seva activitat:

 1. Bon govern, transparència i integritat institucional.
 2. Confidencialitat.
 3. Dedicació al servei públic i compromís social.
 4. Honestedat.
 5. Mèrit i excel·lència.
 6. Objectivitat, imparcialitat i esperit crític.
 7. Participació i cooperació.
 8. Respecte, tolerància i tracte equitatiu.
 9. Responsabilitat personal, professional i amb la institució.
 10. Sostenibilitat.

Article 5. Bon govern, transparència i integritat institucional

La Universitat de les Illes Balears manifesta la seva clara disposició cap al bon govern i la integritat institucional, i prevalen en la seva labor els principis de legalitat, imparcialitat, exemplaritat, transparència i rendició de comptes.

Se salvaguarda l'interès públic general sobre el particular.

Article 6. Confidencialitat

 1. Els membres de la comunitat universitària han de guardar escrupolosament el deure de confidencialitat respecte d'aquells assumptes que així ho requereixin i han de complir la normativa de protecció de dades i qualsevol altra aplicable.
 2. No s'utilitzarà informació confidencial de la Universitat amb finalitats privades, ni es farà pública indegudament.
 3. Aquest deure ha de mantenir-se durant la prestació del servei i després d'haver-lo prestat, fins i tot després de finalitzar la vinculació amb la Universitat.

Article 7. Dedicació al servei públic i compromís social

La comunitat universitària participa de manera activa en el progrés i desenvolupament social, econòmic i cultural, mitjançant la generació, difusió, crítica i transferència de coneixement, amb l'objectiu de contribuir a una societat més justa, tant al seu territori com en l'àmbit internacional.

Article 8. Honestedat

La vida universitària exigeix honestedat i afany de superació. Per això, la Universitat ha de cercar l'excel·lència en els àmbits que li són propis i ha de procedir amb rigor metodològic i bones pràctiques en matèria de recerca i docència; evitar tota forma de frau científic i acadèmic; fer el màxim esforç en l'estudi i aprenentatge; evitar la utilització en benefici personal dels recursos, materials o intel·lectuals, de què es disposa per raó del càrrec, la posició professional o la situació acadèmica; actuar amb honradesa, rectitud i correcció i promoure i defensar els drets a la dignitat, la reputació, l'honra i la intimitat.

Article 9. Mèrit i excel·lència

Com correspon a la seva vocació d'excel·lència, és interès crucial de la UIB atreure professionals de la màxima qualitat i desenvolupar per a això processos de selecció que prioritzin el mèrit professional i l’excel·lència, sempre en el marc de criteris d'integritat, d'objectivitat, de transparència i de respecte de la igualtat d'oportunitats. Aquestes característiques regiran també l'avaluació de l'acompliment, el reconeixement del mèrit, les oportunitats de desenvolupament professional i el foment de la formació contínua.

Article 10. Objectivitat, imparcialitat i esperit crític

 1. L'activitat universitària ha de fonamentar-se en fets i judicis veraços i independents, en la formulació dels quals ha de preservar-se la confidencialitat i la discreció.
 2. Les decisions s’adoptaran sobre la base de criteris objectius, sense biaixos, prejudicis, criteris arbitraris de valoració ni tractaments diferenciats per raons no justificades; i també sobre la base de la imparcialitat, d’acord amb la legalitat aplicable. Així mateix, es promourà la crítica constructiva com un instrument de progrés de la institució, formulada amb argumentació raonada i amb respecte. 

Article 11. Participació i cooperació

La UIB entén que la participació activa en el funcionament de la Universitat i la cooperació i la col·laboració entre els membres de la comunitat universitària fomenten l'eficiència, l'eficàcia i la consecució de les metes comunes, sobre la base de la confiança i el respecte mutus, amb la qual cosa s’aconsegueix un clima de treball positiu.

Article 12. Respecte, tolerància i tracte equitatiu

 1. La UIB es fonamenta en el dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, a la llibertat de càtedra i a l’aconfessionalitat. Ningú no ha de ser importunat a causa de les seves idees. Els principis de democràcia, tolerància, diàleg i sentit crític han d'imperar en totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen a la Universitat.
 2. La convivència universitària ha de basar-se en el reconeixement i l’acceptació de la diversitat com un valor positiu que atorga identitat i idiosincràsia a les persones i fa que cada ésser humà sigui únic i irrepetible, ja que el reconeixement i l’acceptació de la diversitat és un valor positiu de la Universitat en conjunt. En aquest sentit, l'assetjament, la intimidació, l'agressió física o verbal, així com la utilització de qualsevol tipus de mitjà per faltar al respecte o difamar, no es permetran ni toleraran dins i fora de l'aula o de la feina.
 3. La UIB ha de respectar els principis d'igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en qualsevol àmbit (acadèmic, científic o administratiu) i ha de vetllar per l'eliminació d'estereotips i barreres que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de desigualtat entre homes i dones.

Article 13. Responsabilitat

 1. La comunitat universitària complirà les seves obligacions i ha de respondre de manera diligent i transparent de les seves accions i decisions i de les conseqüències que se’n derivin, i s’implicarà en el desenvolupament dels diversos plans institucionals establerts.
 2. Ha d’actuar amb integritat i ha d’evitar en la seva activitat tot tipus de conflicte d'interès que comporti el risc d'afectar la imparcialitat i l’objectivitat de l'activitat realitzada.
 3. Les accions, opinions i comportaments dels membres de la comunitat universitària, quan actuen en nom de la UIB, s'associen a aquesta. Això no ha de constituir un límit a la llibertat d'expressió, però sí que ha de ser un element important que cal respectar en qualsevol lloc i moment.

Article 14. Sostenibilitat

La UIB promourà mesures que beneficiïn el desenvolupament humà, el progrés social i la millora del medi ambient, i ha de conscienciar la comunitat universitària de l’ús racional i equilibrat dels recursos, per la qual cosa ha de vetllar per la conservació del patrimoni i ha de cercar sempre l'estalvi energètic i l'eficiència en el marc de la sostenibilitat, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides (Agenda 2030).

Capítol III. Pautes de conducta i bones pràctiques

Secció primera. Càrrecs acadèmics i de gestió

Article 15. Consideracions generals

 1. L’exercici d’un càrrec en una institució pública com és la UIB, ja sigui designat o elegit, i de caràcter consultiu, representatiu, de gestió o de govern, suposa una major implicació en el seu desenvolupament, així com un major grau de corresponsabilitat amb la imatge de la institució i amb l’assoliment dels seus objectius.
 2. Les persones que ocupen un càrrec acadèmic i de gestió han de fer patent i ben visible el present codi d’integritat en la seva actuació diària i han de fer que el respectin la resta de persones que pertanyen al seu àmbit de responsabilitat i influència, o que en depenen.

Article 16. Relació de pautes de conducta i bones pràctiques

Les pautes de conducta i bones pràctiques que han de seguir els càrrecs acadèmics i de gestió es concreten en els aspectes següents:

 1. Actuar i prendre decisions amb criteris objectius, oportunament justificats, amb equanimitat i fent un ús adequat de les atribucions que els dona el seu càrrec.
 2. Afavorir l'actuació i les decisions basades en la participació, la consulta i els canals de comunicació, tractant d'evitar les decisions unilaterals i fomentant les bones pràctiques entre els càrrecs acadèmics i de gestió de la Universitat.
 3. Utilitzar tots els recursos per assegurar una correcta comunicació i transparència en la informació de l'organització.
 4. Ajustar-se als principis d'equitat, mèrit i transparència per a la contractació i promoció de persones, així com als principis d'igualtat i transparència per a l'adquisició i el subministrament de serveis.
 5. Fomentar el desenvolupament professional, especialment el de les persones que en depenen, com una forma de contribuir a l’equilibri entre l’entorn laboral i el personal.
 6. Reconèixer i valorar el treball ben fet de l'equip propi i col·laborador de la UIB, potenciant un clima de confiança i col·laboració, així com la flexibilitat en el desenvolupament de les responsabilitats i tasques que es deriven de la seva activitat.
 7. Procurar resoldre els conflictes que hi pugui haver, o adreçar-los als organismes de resolució de conflictes existents.
 8. Complir amb eficàcia, eficiència i honradesa totes les tasques que tinguin encomanades en funció del càrrec i les que es deriven dels acords dels òrgans de govern de la Universitat.
 9. Vetllar especialment per la consecució dels objectius de la institució i per afavorir la convivència en el seu si.
 10. Assistir els òrgans de govern i representació de la UIB en els quals han estat elegits com a representants i participar-hi activament.
 11. Exercir el càrrec amb fermesa i defugint el tracte autoritari i retre compte de les seves actuacions seguint els procediments establerts per a cada cas.
 12. Respectar el deure de confidencialitat pel que fa a la informació amb la qualitat de reservada de què tinguin coneixement per raó del seu càrrec.
 13. Vetllar perquè es respectin els drets de tots els membres de la comunitat universitària.
 14. Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o situacions que impliquin privilegi o avantatge injustificat.

Secció segona. Personal docent i investigador

Article 17. Àmbits de la integritat docent

 1. Els àmbits en els quals la integritat docent ha de ser present i fer-se efectiva són els continguts acadèmics, la relació amb l’alumnat, amb altres professors i investigadors i amb la institució.
 2. La convivència del professorat universitari amb la resta de membres de la comunitat universitària és un pilar fonamental i inexcusable de la seva tasca professional, i el component ètic condiciona fortament el vincle entre uns i altres.

Article 18. Classificació de les pautes de conducta i bones pràctiques

S’han de distingir diverses pautes de conducta i bones pràctiques referents al personal docent i investigador:

 1. Pautes generals en l’activitat docent.
 2. Pautes sobre les relacions personals en l’activitat docent.
 3. Pautes en les activitats de recerca.

Article 19. Pautes de conducta i bones pràctiques generals en l’activitat docent

Les pautes de conducta i bones pràctiques generals en l’activitat docent que ha de seguir el personal docent i investigador són les següents:

 1. Tractar els continguts curriculars que puguin generar controvèrsia distingint fets, interpretacions i arguments.
 2. Assumir que un mateix tema, una mateixa idea o una mateixa situació social poden ser considerats des de diversos punts de vista i no només des del propi i personal del docent.
 3. Proporcionar un conjunt d’habilitats, actituds i coneixements d’acord amb el pla d’estudis i la normativa vigent, sens perjudici de l'exercici de la llibertat de càtedra, que permetin a l’estudiant avançar en el seu desenvolupament i donar una resposta adequada als problemes i situacions que se li plantegin al llarg de la vida. 
 4. Proporcionar coneixements rigorosos i actualitzats i guiar l’alumnat en la consecució dels seus objectius acadèmics.
 5. Desenvolupar-se professionalment a través de l'actualització didàctica i científica.
 6. Complir amb el compromís d'organització docent aprovat pel departament i amb els horaris que hi estan associats. 
 7. Prendre les mesures necessàries, sempre que sigui possible, per prevenir situacions de frau en les avaluacions.
 8. Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o situacions que impliquin privilegi o avantatge injustificat.
 9. Evitar els possibles conflictes d’interessos que es puguin generar a partir d’altres activitats professionals del docent.
 10. Difondre el mètode científic entre els estudiants.
 11. Difondre la cultura científica i transmetre un esperit de recerca de la veritat a través de la ciència.
 12. Difondre la lluita contra les pseudociències i tot aquell coneixement i/o pràctica que no estigui científicament demostrat.
 13. Guardar el secret professional en relació amb les dades personals de què disposi.
 14. Col·laborar amb la Sindicatura de Greuges, escoltar les seves recomanacions i facilitar la resolució dels conflictes.
 15. Tractar amb correcció i respecte totes les persones que conformen la institució, ja sigui personal docent i investigador, personal d’administració i serveis o estudiants de la Universitat.
 16. Facilitar un bon entorn laboral a la Universitat i l’acollida i la integració en la incorporació de persones contractades.
 17. Propiciar el desenvolupament professional i personal i promoure la formació, la innovació, la creativitat i l’intercanvi de coneixement.
 18. Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics i vetllar per la cura i conservació dels mitjans materials de la Universitat.
 19. Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució pressupostària, la selecció de personal i la resta de procediments administratius.
 20. Evitar tot tipus de plagi, literal o indirecte, el qual és absolutament inacceptable.

Article 20. Pautes de conducta i bones pràctiques sobre les relacions personals en l’activitat docent

Les pautes de conducta i bones pràctiques que el personal docent i investigador ha de seguir sobre les relacions personals en l’activitat docent són les que s’indiquen a continuació:

 1. Atendre la diversitat, amb esment a les situacions personals de l’alumnat.
 2. Facilitar que tot l’alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats i aprofundir en la seva formació.
 3. Adoptar totes les mesures necessàries en l’activitat docent per salvaguardar la llibertat, la dignitat psicològica i emocional, i la seguretat física de l'alumnat.
 4. Atendre de forma adient els dubtes, reclamacions i qualssevol altres aspectes legítims que l’estudiant plantegi en el marc de la funció tutorial.
 5. Guiar l’actuació docent sota els principis d’exemplaritat i responsabilitat, fomentant les bones pràctiques entre el personal docent de la Universitat.
 6. Comunicar de la manera més ràpida i eficient qualsevol incidència que afecti el desenvolupament del curs i les avaluacions previstes.
 7. Afavorir la convivència entre l’alumnat i evitar que es pertorbi l’activitat docent.
 8. Desenvolupar l’esperit crític entre els estudiants, de manera que siguin capaços d’analitzar de manera objectiva la informació que reben. 
 9. Desenvolupar en els estudiants valors que afecten la convivència com ara llibertat, tolerància, justícia, respecte, cooperació, ciutadania i l’assoliment de la convivència basada en els principis d’igualtat i no-discriminació.
 10. Abordar les diferències amb diàleg raonat i argumentació de qualitat.
 11. Contribuir a la creació d’un clima de confiança adequat per al desenvolupament d’un procés d’ensenyament-aprenentatge.
 12. Actuar sempre amb justícia, veracitat i objectivitat.
 13. Evitar conflictes entre la tasca professional i els interessos privats que es pugui considerar que afecten negativament la institució.
 14. Respectar l'activitat dels altres professors i investigadors, sense interferir en el seu treball ni en la seva relació amb l'alumnat.
 15. Vetllar pel prestigi de la institució, contribuir activament a la millora de la seva qualitat i implicar-se en els plans institucionals relacionats amb la docència.

Article 21. Pautes de conducta i bones pràctiques en les activitats de recerca

Les pautes de conducta i bones pràctiques que ha de seguir el personal docent i investigador en les activitats de recerca són:

 1. Respectar la dignitat de l'ésser humà, en particular quan és objecte d’experimentació.
  Ni en el camp de les ciències naturals ni en el de les ciències socials o les humanitats no es duran a terme investigacions que atemptin contra la salut o la dignitat de l'ésser humà, com ara, entre d'altres, les referides a la justificació del racisme, la negació de l'holocaust o l'apologia del terrorisme.
 2. Respectar els principis d'igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en els processos de planificació, execució i desenvolupament de les investigacions i vetllar per l'eliminació d'estereotips i barreres que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de desigualtat entre homes i dones.
 3. Respectar la llibertat de pensament, d’expressió i de recerca,  així com el lliure criteri per determinar el subjecte d’estudi i els mètodes de resolució de problemes, en el marc de les pràctiques i principis que respectin la dignitat i el valor humans.
  La llibertat de recerca es troba limitada per raons de protecció de la propietat intel·lectual, especialment en el sector industrial.
 4. Evitar la duplicació d’una altra recerca feta prèviament per altres o per un mateix.
  Tot tipus de plagi, literal o indirecte, en la recerca és absolutament inacceptable.
 5. Respectar escrupolosament el principi de la propietat intel·lectual o de la propietat conjunta de dades quan la recerca es faci en col·laboració amb altres investigadors, per la qual cosa s’ha de consignar amb claredat el nom dels participants.
 6. Mantenir un registre documentat de totes les activitats experimentals realitzades pels investigadors.
  Els elements de registre (llibretes de laboratori, arxius informàtics, etc.) es consideren propietat de la institució, que vetllarà perquè romanguin disponibles per a la seva revisió i consulta, en cas que sigui necessari.
 7. Dipositar les dades de recerca al repositori institucional de la UIB, d’acord amb la normativa aplicable.
 8. Vetllar perquè els resultats de la investigació es difonguin i aprofitin mitjançant les vies adequades, com ara la publicació d’articles, l’emissió de comunicats i la seva transferència a d’altres contextos d’investigació o, si escau, al sector productiu.

Secció tercera. Personal d’administració i serveis

Article 22. Consideracions generals

Les pròpies competències del personal d’administració i serveis, referides a la gestió tècnica, econòmica i administrativa, i la funció de suport, assistència i assessorament en el desenvolupament de les principals funcions de la Universitat, fan que la convivència amb la resta de membres de la comunitat universitària sigui un pilar fonamental i inexcusable de la seva tasca professional, en què el component ètic condiciona fortament el vincle entre uns i altres.

Article 23. Àmbits de la integritat en la gestió

Els àmbits en els quals la integritat del personal d’administració i serveis ha de ser present i fer-se efectiva són el bon govern, la bona administració i el bon servei de la Universitat.

Article 24. Pautes de conducta i bones pràctiques del personal d’administració i serveis de la Universitat

Les pautes de conducta i bones pràctiques que ha de seguir el personal d’administració i serveis de la Universitat són:

 1. Contribuir a impulsar i incorporar els valors ètics en l’organització i el desenvolupament de la Universitat.
 2. Vetllar pel compliment de la legalitat vigent en tot moment en el desenvolupament de les seves activitats.
 3. Ser accessibles a tota la comunitat universitària i resoldre els tràmits i procediments administratius amb rapidesa, eficàcia, objectivitat i imparcialitat.
 4. Vetllar pel prestigi i el bon nom de la institució.
 5. Contribuir a la millora de la qualitat i col·laborar en els projectes institucionals de modernització i millora de la gestió.
 6. Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o situacions que impliquin privilegi o avantatge injustificat.
 7. Garantir la transparència de les actuacions i respectar el dret de la comunitat universitària a una informació comprensible.
 8. Guiar l’actuació administrativa i dels serveis sota els principis de responsabilitat i exemplaritat, fomentant les bones pràctiques entre el personal d’administració i serveis de la Universitat.
 9. Col·laborar perquè els membres de la comunitat universitària coneguin i puguin exercir els seus drets i les seves obligacions administratives, acadèmiques i de recerca.
 10. Facilitar un bon entorn laboral a la Universitat i l’acollida i la integració en la incorporació de persones contractades.
 11. Propiciar el desenvolupament professional i personal i promoure la formació, la innovació, la creativitat i l’intercanvi de coneixement.
 12. Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics i vetllar per la cura i conservació dels mitjans materials de la Universitat.
 13. Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució pressupostària, la selecció de personal i la resta de procediments administratius.
 14. Garantir el dret de la comunitat universitària a conèixer l’estat dels tràmits que els afectin i a obtenir-ne còpies. S’ha de respectar la protecció de dades i el dret a la privacitat.
 15. Col·laborar amb la Sindicatura de Greuges, escoltar les seves recomanacions i facilitar la resolució dels conflictes.
 16. Fer públics els compromisos de qualitat amb la comunitat universitària. Avaluar i millorar els serveis universitaris.
 17. Potenciar i millorar els diferents canals de comunicació amb la comunitat universitària i fer més comprensible el llenguatge administratiu.
 18. Garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions, queixes i suggeriments respecte de la gestió universitària. Crear procediments que facilitin la recepció d’aquestes opinions, el seu tractament i una resposta adequada.
 19. Respectar els principis d’igualtat en el tracte amb la resta de la comunitat universitària i amb les persones que s’hi relacionin.

Secció quarta. Estudiants

Article 25. Pautes de conducta i bones pràctiques establertes

Els estudiants han de seguir les pautes de conducta i bones pràctiques que s’indiquen a continuació:

 1. Formar-se adequadament i aprofitar eficaçment tots els recursos disponibles, tenint en compte que la seva formació està subvencionada, per la qual cosa han de posar el millor de si mateixos en el procés d'aprenentatge mitjançant la responsabilitat, l'esforç personal, la cooperació i el sentit crític.
 2. Complir amb el treball i les funcions pròpies de la seva condició universitària, integrar-se plenament en els projectes i programes de formació i complir els compromisos que se’n derivin, sense interferir en el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.
 3. Redactar el currículum, realitzar els treballs acadèmics i exàmens amb honestedat, sense copiar idees alienes, dades o redacció exacta i no citar-ne la font, confiar en el valor del seu propi intel·lecte i evitar qualsevol conducta acadèmica inadequada que cerqui obtenir injustament un benefici propi en relació amb els altres estudiants.
 4. Potenciar un clima de confiança, col·laboració i treball en equip amb altres estudiants i abordar les diferències amb diàleg raonat i argumentació de qualitat.
 5. Mantenir una actitud participativa en totes les activitats formatives, facilitant la tasca del professorat i contribuint a l’avaluació de la tasca d'aquest quan així es requereixi.
 6. Participar en els òrgans de representació i de govern de la Universitat que els corresponguin.
 7. Comunicar a qui correspongui de la manera més ràpida i eficient qualsevol incidència que afecti el dia a dia de la vida universitària.
 8. Utilitzar apropiadament i de manera responsable els materials i mitjans que la Universitat posa a la seva disposició, fomentant les bones pràctiques entre els estudiants de la Universitat.
 9. Tractar amb correcció i respecte totes les persones que conformen la institució, tant les que els faciliten la formació i integració com a professionals en la societat, sigui personal docent i investigador, personal d’administració i serveis o personal de les entitats col·laboradores per a les pràctiques externes, com la resta d’estudiants de la Universitat.
 10. Vetllar pel prestigi de la institució, contribuir activament a la millora de la seva qualitat i utilitzar els canals de participació i comunicació dels quals disposin.
 11. Assumir com a propis els valors que afecten la convivència com ara llibertat, tolerància, justícia, respecte, cooperació i ciutadania, assolint els principis d’igualtat i no-discriminació.
 12. Retornar a la societat no solament els coneixements propis de la disciplina que hagin cursat sinó també els valors adquirits, amb la finalitat de contribuir a la millora i a la transformació de la societat.
 13. Col·laborar amb la Sindicatura de Greuges, escoltar les seves recomanacions i facilitar la resolució dels conflictes.

Capítol IV. Seguiment i compliment

Secció primera. Comissió sobre Integritat Acadèmica

Article 26. Naturalesa

La Comissió sobre Integritat Acadèmica de la UIB es va concebre per promocionar, aplicar i supervisar el present codi d’integritat. La seva funció rau a promoure els temes relacionats amb l'aplicació del Codi d’integritat i assessorar sobre aquests temes, i rebre i gestionar els suggeriments de millora i les alertes d'incompliment formulades a través del Canal d’integritat.

Article 27. Competències

Les competències bàsiques d'aquesta comissió són les següents:

 1. Analitzar i avaluar les conductes contràries als preceptes del codi que es detectin i, si escau, recomanar actuacions sobre aquestes conductes i proposar al Consell de Govern de la UIB l'adopció de les mesures que es considerin necessàries.
 2. Establir les mesures de control i els incentius, tant individuals com col·lectius, que es considerin necessaris per impulsar comportaments coherents amb els criteris del codi.
 3. Identificar les possibles deficiències en els procediments, sistemes i estructures que puguin afectar negativament el compliment del codi i la seva funcionalitat per a la UIB.
 4. Proposar al Consell de Govern de la UIB l'elaboració de desenvolupaments d’aquest codi o de subcodis complementaris específics.
 5. Aclarir els dubtes que puguin sorgir de la interpretació dels principis i preceptes inclosos en el Codi d’integritat a l'hora d'aplicar-los a supòsits concrets, així com fer els suggeriments que es considerin convenients per al millor compliment del que s’hi preveu.
 6. Desenvolupar i impulsar en el conjunt de la UIB una reflexió permanent sobre els principis ètics que han de regir la conducta d'una institució universitària i dels seus membres, i sensibilitzar sobre la seva importància per al bon funcionament de la institució i per a l'òptima consecució de les finalitats legítimes de tots els membres d'aquesta comunitat.
 7. Facilitar la major difusió i comprensió d'aquest codi d’integritat de conducta a tots els afectats pel seu contingut.

Secció segona. Canal d’integritat

Article 28. Naturalesa i objecte

 1. El Canal d’integritat constitueix un canal de comunicació confidencial ­–no anònim– a la Comissió sobre Integritat Acadèmica per a la comunicació de propostes i suggeriments de millora, inquietuds i alertes d'incompliment del Codi d’integritat.
 2. La comunicació servirà com un vehicle d'expressió per a tot el que tingui a veure amb l'aplicació dels valors i normes del Codi d’integritat.

Article 29. Participació

El Canal d’integritat és un canal de participació derivat del fet elemental que una cultura d’integritat comporta la implicació de tota la comunitat universitària en la millora de la convivència i la reputació de la Universitat, i en la prevenció i detecció de situacions i conflictes d'interessos que puguin perjudicar-la.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest codi apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest codi entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet