logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 498 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de maig de 2020
Consell de Direcció

13522. ACORD EXECUTIU del dia 5 de maig de 2020 sobre l’aprovació de les taules d’adscripció dels títols de tècnic superior de formació professional a branques de coneixement a efectes d’admissió a grau.

L’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, i la posterior modificació aprovada per l’Acord normatiu 12864/2018, de 26 de setembre, estableixen, a l’article 12, l’ordre de prelació de les sol·licituds per fer l’assignació de places generals. Aquest ordre, per als títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, depèn de la seva adscripció a les branques de coneixement, d’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

El Reial decret 1618/2011 esmentat estableix a l’annex 2, apartat b, la relació entre títols de formació professional superior i les branques de coneixement dels ensenyaments universitaris de grau. Així mateix, a la disposició addicional primera indica que els reials decrets pels quals s’estableixin nous títols de tècnic superior han de determinar les titulacions o branques de coneixement d’altres ensenyaments superiors amb els quals s’estableix una relació directa.

Atès que hi ha una sèrie de títols de tècnic superior de formació professional aprovats posteriorment a l’entrada en vigor del Reial decret 1618/2011 que no tenen cap vinculació amb les branques de coneixement, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 26.4, 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha acordat el següent sobre les taules d’adscripció dels títols de tècnic superior de formació professional a branques de coneixement a efectes d’admissió a grau:

Article únic. Adscripció

En cas que no es pugui determinar la relació entre un títol de tècnic superior i una branca de coneixement, a efectes d’admissió a grau, aquesta relació es determinarà d’acord amb l’annex II del Reial decret 1892/2008, que estableix l’adscripció de les famílies de formació professional a les branques de coneixement establertes al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor a partir de l’admissió de l'any acadèmic 2020-21.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de maig de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet