logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 495 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de març de 2020
Rectorat

13464. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de març de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de març de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3814

 

Consell Insular de Menorca

 

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 


Realitzar programes de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) a Menorca (anys 2018-19, 2019-20, 2020-21 i 2021-22)

 

18.400 euros

 

 

11/6/2019

 

13/6/2019

 

Des de l’inici de les accions, ja desenvolu-pades des del comença-ment de l’any acadèmic 2018-19, fins al 31/10/2022