logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 491 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 30 de desembre de 2019
Consell Social

13337. ACORD RATIFICATIU del dia 19 de desembre de 2019 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2020 per un total de 110.012.091,44 euros.

D'acord amb el que preveuen els articles 128 i 155 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LOU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 13336/2019, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2020 per un total de 110.012.091,44 euros, i queda assabentat de l’estat de consolidació per a l’exercici de 2020 del pressupost propi de la UIB, de la FUEIB i de l’AQUIB, per un import de 117.564.048,33 euros.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2019
La presidenta del Consell Social,
Francesca Mas

 

 

 

Magfc. Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears.