logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 491 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 30 de desembre de 2019
Consell de Govern

13335. ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 2019 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 13146/2019, de 25 de juliol (FOU núm. 484, de 30 de juliol).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari d’introduir unes modificacions al catàleg de llocs de treball per adaptar-lo a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 127 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es modifica el nom del Servei de Control i Comptabilitat, que passa a denominar-se Servei de Comptabilitat.

2. Es creen al catàleg les places de cossos generals que es detallen a continuació:

 • Plaça codi 5318, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, adscrita al Servei de Nòmines i Seguretat Social. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça codi 5109. Jornada: JM. Complement específic de 5.567,57 euros i complement de productivitat compensada de 2.052,24 euros.
 • Plaça codi 5319, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça codi 1. Jornada: JM. Complement específic de 5.567,57 euros i complement de productivitat compensada de 2.052,24 euros.
 • Plaça codi 5320, subgrup A2/C1, cap d’àrea, nivell 23, adscrita al Servei de Relacions Internacionals. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça codi 5169. Jornada: JM. Complement específic de 8.546,07 euros i complement de productivitat compensada de 1.877,89 euros.
 • Plaça codi 5321, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 20, adscrita a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça codi 5201. Jornada: JM. Complement específic de 1.395,21 euros i complement de productivitat compensada de 5.642,10 euros.
 • Places codis 5322, 5323 i 5324, subgrup C1/C2, cap de negociat, nivell 18, adscrites al Rectorat. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça codi 1. Jornada: JM. Complement específic de 1.395,21 euros i complement de productivitat compensada de 5.254,82 euros (secretaries de Consell de Direcció).
 • Plaça codi 5325, subgrup C1/C2, cap de negociat, nivell 16, adscrita als serveis administratius de l’Hospital Universitari Son Espases. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JM. Complement específic de 1.395,21 euros i complement de productivitat compensada de 5.254,82 euros.
 • Plaça codi 5326, subgrup A2/C1, cap d’àrea, nivell 22, adscrita al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça codi 5204. Jornada: JM. Complement específic de 5.749,80 euros i complement de productivitat compensada de 1.877,89 euros.

3. Es creen al catàleg les places de cossos específics d’altres serveis que es detallen a continuació:

 • Plaça codi 5327, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, adscrita als serveis administratius dels edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós. Especialitat: tècnic especialista. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça 304. Jornada: DH. Complement específic de 3.268,06 euros, complement de productivitat compensada de 4.755,18 euros i productivitat equiparada de 3.062,48 euros. Requisit: formació professional sanitària i experiència clínica.
 • Plaça codi 5328, subgrup A1/A2, cap d’àrea, nivell 22, adscrita al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica. Especialitat: arquitecte tècnic. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça 63. Jornada: DH. Complement específic de 4.312,68 euros, complement de productivitat compensada de 3.963,92 euros i productivitat equiparada de 1.255,82 euros. Requisit: arquitecte tècnic.

4. Es creen al catàleg les places de cossos específics d’altres serveis / cossos generals que es detallen a continuació:

 • Plaça codi 5329, subgrup A1/A2, cap d’àrea, nivell 23, adscrita al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça 5204. Jornada: JM. Complement específic de 8.546,07 euros i complement de productivitat compensada de 1.877,89 euros.

5. Es creen al catàleg les places de cossos específics de biblioteca i arxiu que es detallen a continuació:

 • Places codis 5330, 5331 i 5332, cos específic de biblioteca i arxiu, subgrup C1/C2, cap de negociat, nivell 16, adscrites al Servei de Biblioteca i Documentació. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: CG. Dependència funcional de la plaça codi 750. Jornada: JT. Complement específic de 1.395,21 euros, complement de productivitat compensada de 5.254,82 euros i productivitat equiparada de 663,47 euros.

6. Es modifiquen les característiques de les places següents:

 • Plaça codi 5013, cossos generals, subgrup A2/C1, nivell 18, adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca. Passa a tenir el requisit de nivell d’anglès B2.
 • Places codis 7 i 830, cossos generals, subgrup A2/C1, nivell 21, adscrites al Rectorat. Forma de provisió: CG. Passen a tenir forma de provisió LD.
 • Places codis 5213 i 961, cossos generals, subgrup C1/C2, nivell 18, adscrites al Rectorat. Forma de provisió: CG. Passen a tenir forma de provisió LD.
 • Places codis 103 i 922, cossos generals, subgrup C1/C2, nivell 16, adscrites al Rectorat. Forma de provisió: CG. Passen a tenir nivell 18 i forma de provisió LD.
 • Plaça codi 139, cossos generals, cap de negociat, subgrup C2, nivell 16, adscrita als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas. Complement específic: 2.473,27 euros, complement de productivitat compensada: 5.380,43 euros i complement de productivitat equiparada: 862,56 euros. Passa a cossos específics d’altres serveis, especialitat: auxiliar de serveis. Complement específic: 1.395,21 euros, complement de productivitat compensada: 5.254,82 euros i complement de productivitat equiparada: 2.066,24 euros.
 • Plaça codi 5170, subgrup A2/C1, responsable d’àrea (secretaria de la presidència del Consell Social), nivell 20, adscrita a Ca n’Oleo. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça codi 1. Jornada: JM. Complement específic: 2.492,54 euros i complement de productivitat compensada: 5.642,10 euros. Passa a tenir nivell 21. Complement específic: 6.082,60 euros i complement de productivitat compensada: 2.052,24 euros.  
 • Plaça codi 94, subgrup A2/C1, cap de negociat, nivell 20, adscrita al Rectorat. Complement específic: 5.567,57 euros. Forma de provisió: CG. Passa a tenir un complement específic de 1.395,21 euros i complement de productivitat compensada de 5.642,10 euros. Passa a tenir forma de provisió LD.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de desembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet