logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 490 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de desembre de 2019
Rectorat

13317. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de desembre de 2019 per la qual es nomena secretari de l'Escola de Doctorat el professor Ramon Mas Sansó.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 4.c) de l'Acord normatiu 10909/2014, de 5 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears, nomèn secretari d’aquest centre el professor Ramon Mas Sansó, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de desembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.