logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 487 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 13 de novembre de 2019
Consell de Govern

13248. ACORD NORMATIU del dia 8 de novembre de 2019 pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola.

L’article 30 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició numèrica de la junta de facultat o escola, en la qual s’han de distingir els membres nats dels membres electius o representatius. Segons les disposicions de l’article esmentat, són membres nats de cada junta de facultat o escola el degà o director, els vicedegans o subdirectors, el secretari, els directors dels departaments implicats en la docència almenys d’una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin i l’administrador de centre; d’altra banda, en són membres electius els representants dels professors (distribuïts entre els títols de grau adscrits a la facultat o escola), els representants dels estudiants (el nombre dels quals ha de ser igual al cinquanta per cent del nombre de professors elegits, arrodonit per excés, i s’hi ha de garantir la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau), tres directors, com a màxim, dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola (elegits per i entre ells) i un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrita a la facultat o escola, fins a un màxim de tres (elegit per i entre ells), així com dos representants del PAS adscrit a la facultat o escola corresponent.

De la mateixa manera, cal tenir en compte l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, que desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, i també els acords executius 10773/2013, de 24 de setembre, 10793/2013, de 22 d’octubre, 11089/2014, de 9 de setembre i 11691/2016, de 9 de febrer, que modifiquen, respectivament, el nombre de vicedegans de la Facultat d’Educació, de l’Escola Politècnica Superior, de la Facultat de Turisme i una altra vegada de la Facultat d’Educació.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 24.2.34 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 30.1.c) i d), ha determinat la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, pel que fa als representants dels professors i dels estudiants, d'acord amb els termes següents:

Junta de la Facultat de Ciències

 1. Vuit representants dels professors del Departament de Biologia.
 2. Vuit representants dels professors del Departament de Física.
 3. Set representants dels professors del Departament de Química.
 4. Cinc representants dels professors del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 6. Cinc representants dels estudiants de Biologia.
 7. Quatre representants dels estudiants de Bioquímica.
 8. Tres representants dels estudiants de Física.
 9. Tres representants dels estudiants de Química.

Junta de la Facultat de Dret

 1. Setze representants dels professors del Departament de Dret Públic.
 2. Nou representants dels professors del Departament de Dret Privat.
 3. Dos representants dels professors del Departament d’Economia de l’Empresa.
 4. Dos representants dels professors del Departament de Psicologia.
 5. Un representant dels professors del Departament d’Economia Aplicada.
 6. Dotze representants dels estudiants de Dret.
 7. Tres representants dels estudiants de Relacions Laborals.

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

 1. Setze representants dels professors del Departament d’Economia Aplicada.
 2. Dotze representants dels professors del Departament d’Economia de l’Empresa.
 3. Dos representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 4. Onze representants dels estudiants d’Administració d’Empreses.
 5. Quatre representants dels estudiants d’Economia.

Junta de la Facultat d’Educació

 1. Tretze representants dels professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 2. Deu representants dels professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
 3. Tres representants dels professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 4. Dos representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
 6. Sis representants dels estudiants d’Educació Primària.
 7. Tres representants dels estudiants d’Educació Infantil.
 8. Tres representants dels estudiants d’Educació Social.
 9. Tres representants dels estudiants de Pedagogia.

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

 1. Vuit representants dels professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 2. Set representants dels professors del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
 3. Set representants dels professors del Departament de Filosofia i Treball Social.
 4. Quatre representants dels professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
 5. Quatre representants dels professors del Departament de Geografia.
 6. Tres representants dels estudiants de Treball Social.
 7. Dos representants dels estudiants d’Estudis Anglesos.
 8. Dos representants dels estudiants de Filosofia.
 9. Dos representants dels estudiants d’Història.
 10. Dos representants dels estudiants d’Història de l'Art.
 11. Dos representants dels estudiants de Llengua i Literatura Espanyoles.
 12. Un representant dels estudiants de Geografia.
 13. m) Un representant dels estudiants de Llengua i Literatura Catalanes.

Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 1. Trenta representants dels professors del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
 2. Deu representants dels estudiants d’Infermeria.
 3. Cinc representants dels estudiants de Fisioteràpia.

Junta de la Facultat de Psicologia

 1. Vint-i-set representants dels professors del Departament de Psicologia.
 2. Tres representants dels professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 3. Quinze representants dels estudiants de Psicologia.

Junta de la Facultat de Turisme

 1. Tretze representants dels professors del Departament d’Economia de l’Empresa.
 2. Set representants dels professors del Departament d’Economia Aplicada.
 3. Cinc representants dels professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 4. Tres representants dels professors del Departament de Geografia.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Dret Privat.
 6. Dos representants dels professors del Departament de Dret Públic.
 7. Setze representants dels estudiants de Turisme.

Junta de l’Escola Politècnica Superior

 1. Divuit representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 2. Vuit representants dels professors del Departament de Física.
 3. Quatre representants dels professors del Departament de Biologia.
 4. Quatre representants dels estudiants d’Enginyeria Informàtica.
 5. Tres representants dels estudiants d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 6. Dos representants dels estudiants d’Edificació.
 7. Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
 8. Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Telemàtica.
 9. Dos representants dels estudiants de Matemàtiques.

D’acord amb les disposicions de l’article 18 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de l’article 30.1 dels Estatuts i de l’article 45.1 de la normativa electoral, en tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat (CU, TU, CEU, TEU, professors contractats doctors i professors col·laboradors).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet