logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13247. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 d'octubre de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor ajudant doctor Heiko J. Rachinger.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d’Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis al professor ajudant doctor Heiko J. Rachinger pel període comprès entre el 19 de febrer i el 31 de març de 2020.

Les retribucions que percebrà el professor ajudant doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor ajudant doctor esmentat gaudirà de la llicència a l’Institute of Statistical Science, Acadèmia Sínica (Taiwan).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.