logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13229. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de setembre de 2019 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament de Química la senyora Virtudes Moreno Martínez.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Virtudes Moreno Martínez col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.