logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13204. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de setembre de 2019 per la qual es nomena el senyor Francisco Mas Ynarejos investigador col·laborador del Departament de Física amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Francisco Mas Ynarejos investigador col·laborador del Departament de Química pel període comprès entre el 30 d’agost de 2019 i el 30 de juliol de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Física i Sra. Gerent de la Universitat.