logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 484 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimarts, 30 de juliol de 2019
Consell de Direcciˇ

13149. ACORD EXECUTIU del dia 9 de juliol de 2019 relatiu a la declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats terminis en procediments administratius.

L’Acord normatiu 10712/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 387, de 31 de juliol), estableix, a l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera (Vacances obligatòries), que «Mentre s’apliquin les mesures d’estalvi que aconsella l’actual situació econòmica, és obligatori fer tres setmanes de vacances dins el mes d’agost. Aquestes setmanes no s’han de sol·licitar, ja que s’apliquen directament». Amb posterioritat, aquesta obligació s’ha anat revisant, de tal forma que el mes d’agost d’enguany es concreta, com a regla general, en unes vacances obligatòries en el període comprès entre els dies 7 i 23 d'agost, ambdós inclosos.

Per tant, amb l'objecte de facilitar el compliment de determinats terminis establerts en alguns procediments administratius, i d'acord amb el que disposa l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha acordat el següent:

Primer. Declarar inhàbil el període comprès entre els dies 7 i 23 d'agost de 2019, ambdós inclosos, a l'efecte del còmput dels terminis corresponents a procediments incoats la resolució dels quals correspongui a la UIB, tant per a la presentació de sol·licituds com per a la realització de tràmits o la seva resolució i la notificació de l’acte de què es tracti, sens perjudici del que estableixen el procediment administratiu concret i els dos apartats següents.

Segon. En qualsevol cas, el termini per interposar les reclamacions corresponents –a l'empara de l’article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del PDI contractat de la UIB– o els recursos administratius –a l’empara de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques– contra les propostes de les comissions que hagin jutjat les diverses places corresponents a la convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU per a l’any acadèmic 2018-19 i que s’hagin publicat amb posterioritat al dia 18 de juliol de 2019, començarà a comptar a partir del primer dia hàbil del mes de setembre de 2019, és a dir, el dia 2 de setembre.

Tercer. Així mateix, es declara inhàbil tot el mes d’agost quant a tràmits referits a procediments selectius referents a les convocatòries pel torn lliure del PAS publicades als BOIB núm. 148, de 27 de novembre de 2018; núm. 150, de 29 de novembre de 2018; núm. 19, de 12 de febrer de 2019; i núm. 39, de 26 de març de 2019.

S’exceptuen de la previsió anterior els procediments relatius a:

  • Proves selectives d’accés al subgrup C1 pel torn lliure, per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions d’aquesta universitat.
  • Proves selectives d’accés al subgrup A2 pel torn lliure, per a l’ingrés a l’escala de tècnics mitjans dels cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions d’aquesta universitat.

Quart. No obstant l’anterior, en els supòsits de procediments de contractació pública a l’empara de les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), el mes d’agost i tots els seus dies seran hàbils en els termes establerts al text legal esmentat.

En conseqüència, s’ha d’aplicar plenament el que estableix la disposició addicional dotzena (Còmput de terminis) de la Llei 9/2017 indicada: «Els terminis establerts per dies en aquesta llei s’han d’entendre referits a dies naturals, llevat que aquesta indiqui expressament que només s’han de computar els dies hàbils. No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.»

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet