logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 484 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimarts, 30 de juliol de 2019
Consell de Govern

13147. ACORD NORMATIU del dia 25 de juliol de 2019 pel qual es regulen les proves d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau habilita les universitats per establir avaluacions específiques de coneixements i/o competències per fer servir com a criteri de valoració.

Per altra banda, l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, modificat per l’Acord normatiu 12864/2018, de 26 de setembre, desenvolupa, a l’article 23, les avaluacions específiques de coneixements i/o competències.

Per tot el que s’ha dit, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.18, 32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa general de les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest acord normatiu té per objecte regular les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Article 2. Definicions

A l’efecte d’aquest acord normatiu, s’entén per:

 1. Prova d’admissió: avaluació específica de coneixements i/o competències amb la finalitat de modificar les condicions que estableixen l’ordre de prelació en l’adjudicació de places.
 2. Examen: avaluació d’uns coneixements, competències i/o habilitats mitjançant exercicis tipus test, de resposta breu, de desenvolupament, entrevistes orals o qualsevol altre instrument d’avaluació.
 3. Candidat: persona que es matricula d’una prova d’admissió.

Article 3. Estructura de les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau

 1. Perquè un estudi de grau tingui una prova d’admissió específica que modifiqui les condicions que estableixen l’ordre de prelació en l’adjudicació de places en el procediment d’admissió, el centre al qual està adscrit ha de fer una proposta d’aquesta prova. Aquesta proposta, amb el vistiplau del Consell de Direcció, l’ha d’aprovar el Consell de Govern i ha de contenir:
  1. Una justificació de la seva necessitat.
  2. Els coneixements i/o competències específics que s’han d’avaluar.
  3. Les fases i els exàmens dels quals consta la prova d’acord amb el punt 2 d’aquest article.
 2. La prova d’admissió per a un grau pot tenir una sèrie de fases; per exemple, una fase escrita i una d’oral. Cada fase constarà d’un o més exàmens.

Article 4. Composició de la comissió organitzadora de les proves d’admissió a grau de la Universitat de les Illes Balears

 1. Per poder organitzar la realització material de les proves d’admissió a grau es constituirà una comissió organitzadora de les proves d’admissió a la Universitat (a partir d’ara, comissió organitzadora), formada per:
  1. President: el vicerector de Docència.
  2. Secretari: el coordinador de les proves d’admissió, nomenat pel Consell de Direcció.
  3. Vocals:
   • La vicerectora d’Estudiants.
   • Els degans de les facultats i els directors dels centres, o persones que deleguin, que tinguin estudis amb proves d’admissió.
   • El director tècnic de l’oficina d’accés.
   • El director del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o la persona que delegui.
 2. Per cobrir els supòsits d’absència o impossibilitat dels membres titulars de la comissió organitzadora, se n’han de designar també els suplents.
 3. En atenció als assumptes que s’hagin de tractar, es pot autoritzar l’assistència a la sessió d’altres persones expertes en avaluació, organització, gestió de proves d’avaluació i persones expertes en atenció a l’alumnat amb necessitats específiques, amb veu però sense vot.
 4. La comissió organitzadora, en l’àmbit de les seves atribucions, pot constituir subcomissions per desenvolupar les funcions que li són pròpies.

Article 5. Funcions de la comissió organitzadora de les proves d’admissió a grau de la Universitat de les Illes Balears

Les funcions de la comissió organitzadora, que es reunirà a instància de la presidència o per sol·licitud motivada de tres o més vocals, són les següents:

 1. Responsabilitzar-se de l’organització, coordinació i convocatòria de les proves d’admissió als ensenyaments universitaris de grau de la UIB.
 2. Establir els mecanismes i procediments més adequats que garanteixin la confidencialitat de les dades obtingudes durant totes les fases de les proves. Així mateix, assegurar el caràcter anònim de les dades dels candidats durant la correcció, qualificació i revisió dels exàmens de la fase escrita.
 3. Determinar les dates de les convocatòries de les proves d’admissió i dels procediments de revisió de les qualificacions.
 4. Designar els tribunals qualificadors, el personal de suport i els professors especialistes de cada matèria.
 5. Construir i elaborar el material de les proves d’admissió.
 6. Resoldre les revisions.
 7. Establir els mecanismes d’informació adequats.
 8. Elaborar i publicar unes normes generals per a la realització de les proves, així com les conseqüències del seu incompliment.
 9. Custodiar les actes acadèmiques amb les qualificacions de les proves i heretar la custòdia de les actes de les proves d’admissió anteriors a efectes de certificació.
 10. Resoldre, si escau, les peticions en relació amb les proves d’admissió.
 11. Aprovar, a proposta de la facultat afectada, una normativa específica d’una prova d’admissió.
 12. Qualssevol altres funcions que, en matèria de les proves d’admissió als ensenyaments oficials de grau, li assigni la UIB.

Article 6. Tribunals

 1. Per a cada prova d’admissió, la comissió organitzadora designarà i constituirà un tribunal de la fase escrita i un tribunal de la fase oral, segons pertoqui, sempre garantint que tots els exàmens escrits i orals puguin ser avaluats per personal especialista de les matèries i/o competències incloses a les proves. Així mateix, en cas de necessitat, la comissió organitzadora pot designar personal addicional de suport per vigilar el desenvolupament dels exàmens escrits.
 2. Els tribunals de les proves d’admissió seran integrats per personal docent de la Universitat i, si escau, per especialistes externs. En la designació dels membres del tribunal s’ha de procurar una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no sigui possible per raons fonamentades i objectives, degudament motivades.
 3. Tots els membres dels tribunals qualificadors, juntament amb tot el personal de suport que col·labori en l’organització de les proves, ha de vetllar perquè es compleixin les normes generals publicades per la comissió organitzadora i les normes específiques de cada prova d’admissió.
 4. El tribunal de la fase escrita qualificarà els diferents exàmens atenent els criteris generals d'avaluació i els criteris específics de correcció i qualificació establerts a les propostes d'examen.
 5. Són funcions específiques del president del tribunal de la fase escrita les següents:
  1. Posar en coneixement dels vocals, en el moment de la constitució del tribunal, els criteris generals d'avaluació adoptats per la comissió organitzadora.
  2. Resoldre qualsevol incidència no prevista a les normes generals durant el desenvolupament de les proves.
 6. El tribunal de la fase oral citarà, entrevistarà i qualificarà tots els candidats que hagin de ser avaluats d’aquesta fase, si escau.
 7. Finalitzades les actuacions, el president i el secretari dels tribunals signaran una acta amb els resultats, que inclogui la qualificació definitiva, després de la revisió. És responsabilitat de la comissió organitzadora la custòdia d'aquestes actes.
 8. Són causes d’abstenció i/o recusació:
  1. Tenir vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat o afinitat dins del quart grau.
  2. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb el candidat.
  3. Qualsevol causa de les previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 7. Ús de les llengües per a la realització dels exàmens

 1. Els enunciats i protocols dels exàmens es presentaran en llengua catalana, i n’hi haurà disponible una versió traduïda al castellà. Els candidats poden contestar els exàmens indistintament en llengua castellana o catalana.
 2. S’exceptuen de la previsió indicada a l’apartat anterior els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a habilitats i competències lingüístiques, que es redactaran exclusivament en la llengua corresponent, i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.
 3. Estaran exemptes de l’avaluació de competències i/o coneixements de la llengua catalana les persones que estiguin exemptes de la matèria de Llengua i Literatura Catalana II de la PBAU, d’acord amb la normativa vigent. La comissió organitzadora ha de resoldre les sol·licituds d’exempció de català dels casos no prevists. Aquestes sol·licituds s’han de presentar en el moment de formalitzar la matrícula a la prova.

Article 8. Convocatòria de les proves d’admissió

 1. Cada any la comissió organitzadora farà una convocatòria per a cada una de les proves d’admissió. Aquesta convocatòria es farà pública a principi de l’any acadèmic anterior a l’any de l’admissió.
 2. La comissió organitzadora determinarà les dates de les proves, tot respectant les dates establertes per a la PBAU i les dates del procediment d’admissió, i garantirà el bon funcionament de tot el procés.

Article 9. Matrícula de les proves d’admissió    

 1. Per tenir dret a examinar-se de la prova d’admissió a un grau, les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.
 2. Per poder formalitzar la matrícula de les proves d’admissió, els candidats han de complir com a mínim un dels requisits següents:
  1. Tenir una via d’accés a la Universitat.
  2. Cursar el segon curs de batxillerat.
  3. Cursar el darrer curs d’un cicle formatiu de grau superior.
  4. Ser estudiant procedent d’estudis estrangers.
 3. La matrícula serà única a tota la prova. Si la prova té diverses fases, la matrícula serà completa de totes les fases, i no hi haurà matrícula per fases.
 4. Un candidat pot matricular-se simultàniament a més d’una prova d’admissió en cas que vulgui optar a l’admissió a més d’un grau que tingui establerta prova d’admissió.

Article 10. Desenvolupament dels exàmens escrits

 1. L’horari i durada dels exàmens escrits els determinarà la comissió organitzadora, tot respectant un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. No es computarà com a període de descans l’emprat per ampliar el temps de realització de l’examen anterior dels candidats amb necessitats específiques als quals s’hagi prescrit aquesta mesura.
 2. Durant el desenvolupament de l'examen, els candidats s'han d'atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la comissió organitzadora.
 3. Els exàmens escrits són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.
 4. Cada lloc on es desenvolupin els exàmens escrits tindrà un responsable d’aula assignat, que serà un membre del tribunal de la fase escrita. Així mateix, el tribunal pot nomenar personal de suport addicional que no en sigui membre.
 5. Per accedir per primera vegada a l'aula on es desenvoluparà l’examen escrit, els candidats han de mostrar el document d'identitat, i el professor responsable de l'aula o el personal de suport ha de validar-ne la identitat.

Article 11. Desenvolupament dels exàmens orals

 1. Cada examen oral individual o grupal tindrà almenys dos professors responsables assignats, que seran membres del tribunal de la fase oral.
 2. Per accedir a l’examen oral els candidats han de mostrar el document d’identitat, i els professors responsables de l’examen han de validar-ne la identitat.

Article 12. Persones amb necessitats específiques de suport

 1. La comissió organitzadora, o persona que delegui, ha d’establir les mesures oportunes perquè els candidats amb necessitats específiques de suport puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació.
 2. Aquestes mesures, igual que a la PBAU, poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels candidats dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’admissió, així com en la garantia d’accessibilitat a la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.
 3. La determinació de les mesures necessàries s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents emesos pel Departament d’Orientació Educativa dels centres on els candidats han estudiat el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior. Les mesures per a les proves d’admissió seran les mateixes establertes, en cada cas, per a la PBAU, o se’n podran formalitzar d’altres, en funció de les particularitats de les proves.
 4. Així mateix, la comissió organitzadora, o persona que delegui, ha d’establir les mesures necessàries per atendre les situacions d’incapacitat sobrevinguda dels candidats inscrits a la prova d’admissió i ha de notificar el seu cas, al més aviat possible, al tribunal.

Article 13. Qualificació de la prova d’admissió

 1. Cada examen escrit es puntuarà amb una qualificació de 0 a 10. El resultat final de cada examen serà «apte» o «no apte». En cas de ser «apte», no es publicarà la qualificació numèrica. En cas de ser «no apte», es publicarà la qualificació numèrica obtinguda.
 2. El resultat de cada fase d’una prova d’admissió serà «apte» o «no apte». El nombre de fases i les regles per determinar quan un candidat és «apte» o «no apte» es regularà a la normativa específica de la prova d’admissió.
 3. La superació d’una fase de la prova d’admissió, així com la superació de tota la prova d’admissió, té una vigència de tres anys, llevat que hi hagi motius per justificar una altra vigència a la normativa específica.

Article 14. Revisió de les qualificacions de la fase escrita

Si la prova d’admissió té una fase escrita, aquesta s’atindrà a les disposicions següents:

 1. Els candidats podran sol·licitar a la comissió organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en els exàmens escrits que tinguin la qualificació de «no apte». No serà possible demanar la revisió dels exàmens escrits que tinguin la qualificació d’«apte».
 2. El termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta revisió serà de tres dies naturals, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.
 3. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen. Aquest segon corrector revisarà, en primer lloc, si hi ha algun error material; en aquest supòsit, s’esmenarà l’error.
 4. Si no hi ha error material, es realitzarà una segona correcció. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor que dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.
 5. Els exàmens sobre els quals s’ha presentat una sol·licitud de revisió seran corregits en segona i, si escau, en tercera correcció en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de revisió.
 6. Una vegada finalitzada la revisió, la comissió organitzadora adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives i les publicarà; així mateix, avisarà els reclamants i els informarà, en tot cas, si la qualificació final és fruit d’una segona correcció, d’una tercera correcció o d’un error material.
 7. Es considera un error material qualsevol de les circumstàncies següents:
  1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
  2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
  3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.
 8. Aquesta resolució, que adoptarà la comissió organitzadora, posa fi a la via administrativa, llevat dels casos d’error material, en els quals únicament és possible una sol·licitud de segona correcció.

Article 15. Revisió de les qualificacions de la fase oral

Si la prova d’admissió té una fase oral, aquesta s’atindrà a les disposicions següents:

 1. Els candidats no aptes de la fase oral podran sol·licitar a la comissió organitzadora un informe de motivació. El termini de presentació de les sol·licituds d’aquest informe serà de tres dies naturals, comptats a partir de la data de publicació dels resultats.
 2. Els professors que avaluïn l’alumne no apte són els responsables d’emetre l’informe de motivació.

Article 16. Normativa específica

 1. Cada prova d’admissió ha de tenir una normativa específica aprovada per la comissió organitzadora de les proves d’admissió.
 2. La normativa específica ha d’incloure, almenys:
  1. Les fases en les quals s’estructura la prova.
  2. Els exàmens que s’integren en cada fase, la seva estructura i els coneixements i competències i/o habilitats específiques que cal avaluar.
  3. Les regles per determinar quan un candidat és apte d’una fase segons les qualificacions dels exàmens de la fase.
  4. Les regles sota les quals un alumne pot passar d’una fase a una altra.

Disposició addicional

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament normatiu

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet