logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 482 (extraordinari) - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 30 de maig de 2019
Rectorat

13105. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de maig de 2019 per la qual es fa públic el Codi d'integritat en la recerca a la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha aprovat el Codi d’integritat en la recerca a la Universitat de les Illes Balears.

Per tant, en ús de les competències que em confereix l’article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat, dispòs de publicar el codi indicat en els termes que s’indiquen al document adjunt.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en l’annex d’aquesta resolució apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest codi entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de maig de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet