logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 481 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de maig de 2019
Consell de Direcció

13088. ACORD EXECUTIU del dia 9 d'abril de 2019 pel qual es crea el Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB).

Exposició de motius

Una de les funcions de la Universitat de les Illes Balears és promoure la realització de les activitats i iniciatives que contribueixin a impulsar la cultura de la pau, d’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts. Actualment s’entén que la pau no és només absència de guerra i que no hi ha pau sense drets humans. Els drets humans són una conquesta social irrenunciable però no sorgeixen per si sols: s’han d’aprendre i conèixer, s’han de crear mecanismes per aplicar-los i garantir-los, s’han de respectar i també s’han de pensar contínuament els dilemes de sempre però també nous debats i nous reptes entorn de les exigències per respectar i fer respectar els drets humans.

Declaracions i resolucions de les Nacions Unides com el Programa mundial per a l'educació en drets humans (Resolució aprovada per l'Assemblea General el 10 de desembre de 2004) i la Declaració de les Nacions Unides sobre educació i formació en matèria de drets humans, aprovada per l’Assemblea General el 19 de desembre de 2011, així com del Consell d'Europa i la UNESCO, donen suport a la idea que l'educació en drets humans ha de formar part del currículum en els estudis universitaris, perquè és clau per ajudar a aconseguir un alumnat més compromès amb la promoció i el respecte dels drets humans i, en conseqüència, uns professionals i uns ciutadans més compromesos amb els drets humans. Aquest compromís pot contribuir significativament a promoure la igualtat, prevenir els conflictes i les violacions dels drets humans i fomentar la participació i els processos democràtics, a fi d'establir societats en què es valori i respecti tots els éssers humans, sense discriminacions ni distincions de cap tipus, en particular per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o d'una altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

En l’educació superior la formació en drets humans forma part de la missió de la Universitat, i és indispensable si es volen prevenir les violacions de drets humans que es poden produir en l’àmbit professional en què desenvoluparan la seva feina els estudiants universitaris una vegada assoleixin els títols de grau i postgrau impartits a les universitats.

En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears pot contribuir a la formació permanent, integral i responsable socialment dels professionals que surten de la Universitat. Aquesta transmissió del coneixement s’ha de complementar necessàriament amb la transferència dels resultats de la recerca que es realitza en matèria de drets humans a la UIB, perquè fora de l’àmbit universitari es puguin aplicar aquests resultats per assessorar, planificar i resoldre problemes concrets en l’enfocament de drets humans en l’àmbit institucional públic, en el sector privat i en la societat civil.

Per això, els investigadors de la Universitat de les Illes Balears que ja treballen en línies de recerca relacionades amb els drets humans i el Dret poden aportar la seva experiència, els seus estudis i la seva formació per crear un espai obert, dinàmic i innovador per als alumnes, investigadors, professors, professionals del Dret i d’altres àmbits laborals, així com entitats públiques, organitzacions no governamentals i empreses que vulguin aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets humans i, mitjançant la recerca, la formació, la transferència del coneixement i el debat, contribuir a l’enfortiment de la cultura de pau i de drets humans en la nostra societat.

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) (en anglès, Human Rights Lab LIDIB).

Article 2. Finalitat

El Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) té com a finalitat aprofundir i innovar en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets humans per posar-los a disposició de la comunitat universitària i de la societat.

Article 3. Metodologia

 1. El Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) promourà un enfocament interdisciplinari, reflexiu, col·laboratiu i prioritàriament jurídic, tot i que, de manera més puntual, el Laboratori podrà desenvolupar activitats i línies de recerca i formació conjuntes amb altres disciplines.
 2. El Laboratori treballarà sota els principis d’innovació, impacte social i internacionalització.

Article 4. Línies de treball

El Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) desenvoluparà quatre línies de treball: la recerca, la formació, la transferència de coneixement i el debat en matèria de drets humans:

a) Recerca

 • Impulsar, iniciar i enfortir línies de recerca en matèria de drets humans.
 • Desenvolupar protocols, procediments o eines d’avaluació i d’impacte de les polítiques públiques en l’àmbit dels drets humans.
 • Coordinar la recerca dels membres del Laboratori en matèria de drets humans per impulsar línies comunes i, així mateix, coordinar la recerca del Laboratori amb altres laboratoris i estructures de recerca de la UIB i fora de la UIB.
 • Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
 • Participar en xarxes de recerca en matèria de drets humans estatals, europees i internacionals.

b) Formació

 • Promocionar i proporcionar la formació en drets humans en estudis de grau, màster, postgrau i cursos d’especialització.
 • Promocionar i dirigir treballs de fi de grau, màster i doctorat.
 • Oferir formació de diversos nivells a entitats i organismes fora de l’àmbit acadèmic.
 • Treballar en la innovació docent per a l’aprenentatge dels mecanismes, conceptes i procediments de protecció dels drets humans, tant en l’àmbit local i nacional com en l’internacional.

c) Transferència del coneixement

 • Treballar per a un enfocament de drets humans en les polítiques públiques locals, nacionals i internacionals.
 • Assessorar i elaborar estudis i informes.
 • Establir vincles amb els actors rellevants en matèria de drets humans fora de l’àmbit acadèmic, com ara l’Administració, el sector privat o la societat civil.
 • Organitzar jornades, seminaris i altres activitats d’anàlisi, debat i intercanvi d’experiències en matèria de drets humans amb els actors rellevants.
 • Promoure publicacions sobre drets humans de caràcter divulgatiu.
 • Representar la UIB en conferències, esdeveniments i fòrums estatals i internacionals relacionats amb l’àmbit d’actuació del Laboratori.
 • Donar a conèixer la recerca realitzada a la UIB en matèria de drets humans.

d) Debat

 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva dels drets humans i acostar a la societat la cultura dels drets humans i els debats actuals sobre la seva implantació, a través de la formació i la investigació.
 • Organitzar actes de divulgació i de debat entre experts en drets humans.
 • Pensar el sistema de protecció dels drets humans amb els operadors jurídics i constituir espais de trobada per treballar línies compartides de recerca, formació i transferència del coneixement.

Article 4. Dependència

El Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 5. Integrants

 1. Els membres del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) són els integrants de l'equip directiu i del Consell del Laboratori.
 2. Per ser membre del LIDIB s’ha de sol·licitar a l’equip directiu, i es decidirà la inclusió per majoria simple dels membres del Laboratori.
 3. A més dels membres del Laboratori esmentats, hi podran participar també com a col·laboradors persones sense vinculació contractual o estatutària amb la UIB o els seus instituts de recerca que tinguin una relació científica amb el grup. Se n’haurà de demanar la inclusió, la qual es decidirà per majoria simple dels membres del Laboratori.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria acadèmica

El Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faIg publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet