logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13083. CORRECCIÓ d'error de l’Acord normatiu 13022/2019, de 15 de febrer, pel qual s'aprova i es fa públic el Reglament de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

Advertits de l’error comès al primer apartat de l’article 9 de l’Acord normatiu 13022/2019, de 15 de febrer, pel qual s’aprova i es fa públic el Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) (FOU núm. 478, de 8 de març), tot seguit s’indica la correcció oportuna:

On diu:

«1. El Consell Rector és format per:

»a) El Rector de la Universitat de les Illes Balears.

»b) Quatre representants de la UIB, nomenats pel Rector.

»c) Tres representants de les institucions o organismes amb els quals s’hagi signat un conveni de funcionament o finançament.

»d) El director de l’IRIE.»

Ha de dir:

«1. El Consell Rector és format per:

»a) El Rector de la Universitat de les Illes Balears.

»b) El Conseller d’Educació i Universitat.

»c) Quatre representants de la UIB, nomenats pel Rector.

»d) Tres representants de les institucions o organismes amb els quals s’hagi signat un conveni de funcionament o finançament.

»e) El director de l’IRIE.»

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet