logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 478 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2019
Consell de Govern

13019. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2018 pel qual s'aprova la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat.

El Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, en ús de les competències que li confereix l'article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat, ha acordat d'aprovar la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat en els termes següents:

Article 1. Finalitat de la normativa

La finalitat d'aquest reglament és optimitzar l'equilibri entre conservació i disponibilitat dels fons documentals de la biblioteca i posar-los a l'abast dels usuaris, sempre que estiguin disponibles i compleixin els requisits necessaris, donant prioritat a la comunitat universitària.

Article 2. Definició

Prestar un exemplar de la biblioteca de la UIB significa posar-lo a disposició de l’usuari que l’ha demanat durant un temps determinat, i que aquest es faci càrrec de conservar-lo i retornar-lo en el termini i les condicions establerts.

Article 3. Objectiu

L'objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la UIB.

Article 4. Normativa general

Cada biblioteca presta el seu propi fons bibliogràfic. Els usuaris han de retornar els exemplars a la biblioteca prestadora. L'horari de préstec és de dilluns a divendres de 8 a 21 hores. Durant els períodes de vacances o amb reducció horària aquest horari es modificarà per ajustar-se a l'horari especial d'obertura de les biblioteques. En cas de canviar els horaris d'obertura de les biblioteques, es faran les oportunes adaptacions de l'horari de préstec.

Article 5. Usuaris

 1. Són usuaris del servei de préstec els membres de la comunitat universitària de la UIB: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.
 2. També tenen condició d'usuari les persones externes a la comunitat universitària que la sol·licitin.
 3. Tipus d'usuaris:
  1. Alumnes de grau.
  2. Alumnes de postgrau, màster i doctorat.
  3. Personal docent i investigador (PDI).
  4. Personal d'administració i serveis (PAS).
  5. Responsables de serveis de la UIB.
  6. Usuaris externs.

Article 6. Formalització del préstec

El préstec es realitza a les biblioteques de la UIB mitjançant la presentació del carnet de la Universitat o d'un document identificador, durant les hores establertes per a aquest efecte.

Article 7. Tipus de préstec

S’estableixen diversos tipus de préstec bibliotecari:

 1. Préstec domiciliari. La durada varia segons el tipus d'usuari i l’exemplar objecte del préstec.
 2. Préstec en sala. Afecta els materials especials o molt valuosos dels quals és necessari tenir un control especial: fons antic, llibres rars, material delicat...
 3. Consulta en sala. Afecta tots els exemplars exclosos de préstec recollits a l'article 10 i que no formen part dels materials expressament dedicats al préstec en sala.
 4. Préstec preferent. Té com a finalitat ajudar en la docència i la investigació.

Article 8. Durada i condicions del préstec domiciliari

 1. Els alumnes de grau poden tenir en préstec fins a cinc exemplars durant una setmana, i poden renovar el préstec si no els ha reservat un altre usuari, i sempre que la renovació es demani en el termini del préstec. Si es tracta d'un alumne matriculat a un doble grau o a dos estudis, pot tenir en préstec fins a vuit obres.
  Els alumnes de les seus d'Eivissa i Formentera i de Menorca poden tenir els exemplars que no hi hagi a la biblioteca de la Seu durant trenta dies, renovables en les mateixes condicions que la resta d’usuaris.
 2. Els alumnes de postgrau, màster i doctorat poden tenir en préstec fins a quinze exemplars durant trenta dies; aquest préstec és renovable en les mateixes condicions que la resta d’usuaris.
 3. Els alumnes de TFG poden tenir en préstec fins a deu exemplars durant una setmana; aquest préstec és renovable en les mateixes condicions que la resta d’usuaris.
 4. El PDI i els responsables de serveis de la UIB poden tenir en préstec fins a cent exemplars durant un any; aquest préstec és renovable en les mateixes condicions que la resta d’usuaris.
 5. El PAS pot tenir en préstec fins a deu exemplars durant trenta dies; aquest préstec és renovable en les mateixes condicions que la resta d’usuaris.
 6. Els usuaris externs, prèvia petició o sol·licitud raonada, poden tenir en préstec fins a tres exemplars durant una setmana; aquest préstec és renovable en les mateixes condicions que la resta d’usuaris.
 7. Els estudiants o professors convidats han de ser presentats a la biblioteca per un professor de la UIB i han de justificar la durada de la seva estada. La durada del préstec acabarà tres dies abans d'acabar la seva estada a la UIB. Els professors que els hagin presentat seran responsables subsidiaris dels préstecs que ells facin. Tots tindran les mateixes condicions de préstec que els seus homòlegs de la UIB.

Usuaris

Nombre d’exemplars

Durada del préstec

Renovació

Alumnes de grau           

5 exemplars

1 setmana (trenta dies per als alumnes de les seus)

Renovable

Alumnes de doble titulació

8 exemplars

Igual que l’anterior

Renovable

Alumnes de postgrau, màster i doctorat           

15 exemplars

30 dies

Renovable

Alumnes de TFG

10 exemplars

1 setmana (trenta dies per als alumnes de les seus)

Renovable

PDI i responsables de serveis de la UIB

100 exemplars

1 any

Renovable

PAS

10 exemplars

30 dies

Renovable

Usuaris externs

3 exemplars

1 setmana

Renovable

Article 9. Reserves

Es poden fer reserves tant d’exemplars prestats com d’exemplars disponibles. L’usuari rebrà un avís de la biblioteca quan l’exemplar estigui disponible per ser retirat. 

Es poden reservar fins a un màxim de tres exemplars. La reserva que no sigui retirada de la biblioteca el tercer dia quedarà cancel·lada.

Article 10. Materials exclosos de préstec domiciliari

Es consideren materials exclosos de préstec els següents:

 1. Els exemplars anteriors a l’any 1958. Són objecte de consulta en sala.
 2. Els exemplars d’obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, llibres de taules, atles i similars).
 3. Exemplars rars i preciosos.
 4. Exemplars exhaurits i difícilment reemplaçables.
 5. Exemplars molt consultats dels quals la biblioteca només en té un. Si la biblioteca en té diverses còpies, en destinarà una, exclosa de préstec, a consulta en sala.
 6. Fulls solts, mapes, làmines i partitures.
 7. Tesis, tesines i treballs acadèmics no publicats. Es poden consultar en sala previ lliurament d’un document identificador original i signant el contracte de consulta de tesis. Per fer-ne un altre ús, s'ha de demanar permís a l'autor.
 8. Altres materials que, a criteri dels caps de biblioteca, hagin de ser exclosos del servei de préstec.

Article 11. Incompliment de les normes

 1. L'usuari és el responsable dels exemplars que té en préstec, i està obligat a conservar-los i vetllar per la seva integritat. Ha d'advertir el personal en cas de pèrdua o de qualsevol desperfecte.
 2. Els exemplars s'han de retornar en els terminis establerts. El retard en la devolució serà motiu de sanció.
 3. Les sancions consistiran en el bloqueig temporal del compte d’usuari pel que fa al servei de préstec, renovació i reserves. S’aplicarà un dia de sanció per cada dia de retard i exemplar.
  A partir de trenta dies de retard acumulat, tant seguits com alterns, el compte d’usuari es bloquejarà durant tres mesos. A partir de seixanta dies de retard acumulats, el bloqueig s’allargarà durant tot el curs acadèmic.
 4. La biblioteca reclamarà als usuaris la devolució dels exemplars en préstec quan hagi vençut la data de devolució. La no devolució reiterada d'exemplars de la biblioteca comportarà la suspensió de la condició d'usuari dels serveis d'aquesta, amb independència de les mesures administratives que disposi la legislació vigent.
 5. En cas de pèrdua o deteriorament, l'usuari ha de restituir l’exemplar prestat per un altre de la mateixa edició. Si està exhaurit, ha de restituir-lo per un de similar, que li proposarà la biblioteca. Fins que això no es compleixi, l'usuari perdrà el dret a utilitzar el servei de préstec.
 6. Es pot obrir un procediment disciplinari a l’infractor de les normes establertes en aquest article.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Compliment

Correspon a la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació i als caps de biblioteca vetllar pel compliment d’aquesta normativa i prendre les mesures adequades perquè funcioni de manera escaient.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquesta normativa que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet