logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13007. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2019 per la qual es fa pública la relació d'integrants del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 25.1 dels Estatuts, i es designen les persones que poden assistir a aquest òrgan amb veu i sense vot.

D’acord amb les previsions establertes a l’article 25 dels Estatuts d’aquesta universitat, dedicat a la composició del Consell de Govern, dispòs el següent:

 1. Els integrants del Consell de Govern prevists a l’article 25.1 dels Estatuts vigents són els següents:
  1. El Rector, que el presideix.
  2. La Secretària General, que n’és la secretària: senyora Antònia Paniza Fullana.
  3. La Gerent: senyora Antònia Fullana Puigserver.
  4. Els vicerectors, fins a un màxim de dotze:
   1. Sr. Jaume Carot Giner (vicerector d’Investigació i Internacionalització)
   2. Sra. Joana Maria Seguí Pons (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)
   3. Sr. Juan Frau Munar (vicerector de Docència)
   4. Sr. Antoni Aguiló Pons (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable)
   5. Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)
   6. Sra. Maria Llompart Bibiloni (vicerectora d’Economia i Infraestructures)
   7. Sr. Antonio Fernández Coca (vicerector de Campus Digital i Transmèdia)
   8. Sr. Jordi Llabrés Bordoy (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)
   9. Sra. M. Antònia Fornés Pallicer (vicerectora de Professorat)
   10. Sr. Xavier Varona Gómez (vicerector de Títols i Tecnologia)
  5. Vint representants claustrals dels diferents sectors de la comunitat universitària, elegits per i entre els membres claustrals dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:
   • Set representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A):
    • Sra. Francesca Garcias Gomila (Departament de Física)
    • Sra. M. Dolors Forteza Forteza (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
    • Sr. Pere M. Deyà Serra (Departament de Química)
    • Sr. Miquel Jesús Roca Adrover (Departament de Física)
    • Sr. Príam Francesc de Villalonga Smith (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)
    • Sra. M. del Carmen Touza Garma (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques)
    • Sr. Rafel Crespí Cladera (Departament d’Economia de l’Empresa)
   • Dos representants de la resta de personal docent i investigador (grup B):
    • Sra. Olaya Álvarez García (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
    • Sra. Àngels Esteller Cano (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
   • Set representants dels estudiants (grup C), garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau –només n’hi ha sis de triats:
    • Sr. Gabriel Bibiloni Femenias (grau d’Història)
    • Sr. Pedro Martínez Dopico (grau de Matemàtiques)
    • Sr. Gabriel Vich Vera (grau de Llengua i Literatura Catalanes)
    • Sra. Rosa Riera Bosch (grau de Llengua i Literatura Espanyoles)
    • Sr. Pau Juanico Rodríguez (grau de Dret)
    • Sra. Esperança Olias Florit (màsters universitaris)
   • Quatre representants del personal d’administració i serveis (grup D):
    • Sr. Francesc Escanellas Garcias
    • Sr. Josep Antoni Frau Coll
    • Sr. Ricardo García Noval
    • Sr. Domènec Garcies Gomila
  6. Quinze representants dels degans de facultat i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca, elegits per i entre els membres dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:
   • Set representants dels degans de facultat i directors d’escola –només n’hi ha sis de triats:
    • Sr. Antoni Amengual Colom (degà de la Facultat de Ciències)
    • Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
    • Sr. Bartolomé Deyà Tortella (degà de la Facultat de Turisme)
     Sr. Francisco López Simó (degà de la Facultat de Dret)
    • Sr. Josep L. Oliver Torelló (degà de la Facultat d’Educació)
     Sr. Andreu Sansó Rosselló (degà de la Facultat d’Economia i Empresa)
   • Vuit representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca:           
    • Sr. Miquel Bennàsar Veny (director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
    • Sr. Sebastià Serra Busquets (director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
    • Sr. Jaume Sureda Negre (director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
    • Sr. Pedro Guijarro Fuentes (director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
    • Sr. Jaume Guiscafrè Danús (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)
    • Sr. Bernat Sureda Garcia (director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques)
    • Sr. Ricardo Alberich Martí (director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
    • Sr. Joan David Janer Torrens (director del Departament de Dret Públic)
  7. Tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària:
   • Sra. Francesca Mas Busquets
   • Sr. Joan March Noguera
   • Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral
 2. Així mateix, de conformitat amb les disposicions del tercer apartat de l’article 25 dels Estatuts vigents, dispòs que poden assistir a les sessions del Consell de Govern amb veu i sense vot les persones següents:
  1. Els degans de facultat i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca, així com el president del Consell d’Estudiants, quan no formin part del Consell de Govern:
   • Sra. Rosa Maria Alberdi Castell (degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia)
   • Sr. Miquel Roca Bennàsar (degà de la Facultat de Medicina)
   • Sr. Jordi Pich Solé (degà de la Facultat de Psicologia)
   • Sra. Lorenza Carrasco Martorell (directora de l’Escola Politècnica Superior)
   • Sr. José Aurelio Castro Ocón (director del Departament de Biologia)
   • Sra. Isabel Lladó Sampol (directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)
   • Sr. Antonio Conde Tejón (director del Departament de Dret Privat)
   • Sr. Tomás del Barrio Castro (director del Departament d’Economia Aplicada)
   • Sr. Bartomeu Pascual Fuster (director del Departament d’Economia de l’Empresa)
   • Sra. M. Antònia Carbonero Gamundí (directora del Departament de Filosofia i Treball Social)
   • Sr. Carles Bona Garcia (director del Departament de Física)
   • Sr. Miquel Grimalt Gelabert (director del Departament de Geografia)
   • Sr. Marc Nadal Roberts (director del Departament de Psicologia)
   • Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino (directora del Departament de Química)
   • Sr. Maximino San Miguel Ruibal (director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos)
   • Sr. Jorge Terrados Muñoz (director de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats)
   • Sr. Hipólito Medrano Gil (director de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua)
   • Sr. Josep Lluís Ballester Mortes (director de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB)
   • Sr. Jaume Garau Amengual (director de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat)
   • Sr. Jesús M. Salinas Ibáñez (director de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa)
   • Sr. Felicià Grases Freixedas (director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut)
  2. De la mateixa manera, per la present resolució i de conformitat amb les atribucions que m’atorga el darrer paràgraf del tercer apartat de l’article 25 dels Estatuts vigents, queden autoritzats per assistir, per raó del càrrec que ocupen, amb veu i sense vot a les sessions del Consell de Govern els següents membres de la comunitat universitària:
   • Sra. Yolanda González Cid (directora de Promoció de la Recerca)
   • Sr. Bartomeu Alorda Ladaria (director d’Innovació i Transferència)
   • Sr. Jeroni Morey Salvà (director de l’Escola de Doctorat)
   • Sr. Rubén Santamarta Martínez (director del Centre d’Estudis de Postgrau)
   • Sr. Guillem Xavier Pons Buades (president de la Junta de PDI)
   • Sra. Francina M. Orfila Sintes (presidenta del Comitè d’Empresa del PDI)

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Disposició normativa

Mitjançant aquesta resolució queda derogada la Resolució del Rectorat 12414/2017, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la relació d’integrants del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 25.1 dels Estatuts, i es designen les persones que poden assistir a aquest òrgan amb veu i sense vot.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet