logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12907. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 novembre de 2018 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de juny de 2018, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3659

 

Wireless DNA; Meteoclim Services, SL

 

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Desenvolupar programes de col·laboració en els camps de la docència, la investigació i la transferència de tecnologia

 

 

5/6/2018

 

17/10/2018

 

Mínim de quatre anys, renovable automàticament