logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12891. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de setembre de 2018 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Vicente Ramos Mir.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament d'Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis al professor Vicente Ramos Mir pel període comprès entre el 26 d’octubre i el 4 de desembre de 2018.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest professor gaudirà de la llicència a la Universitat de Chiang Mai (Tailàndia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d'Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.