logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 469 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12889. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de setembre de 2018 per la qual es modifiquen les dates de la llicència per estudis atorgada a la professora contractada doctora Lucia Mangiavacchi.

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Lucia Mangiavacchi, professora contractada doctora de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, per la qual demana que es modifiquin les dates de la llicència d’estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 12765/2018, de 8 de maig (FOU núm. 465, de 18 de maig), en ús de les atribucions que em confereix l’article 38.1.k) dels Estatuts de la Universitat, modific les dates de la llicència atorgada.

En conseqüència, la professora contractada doctora esmentada gaudirà de la llicència per estudis durant el període comprès entre el 21 de juny i el 29 d’octubre de 2018.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

Pel que fa a la resta de termes de la llicència, es mantenen tal com s’indiquen a la Resolució 12765/2018 esmentada.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.