logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12879. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de setembre de 2018 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada el senyor Joan Mir Obrador.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Joan Mir Obrador col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada per a l’any acadèmic 2018-19.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.