logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12876. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de setembre de 2018 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut el senyor Pere Riutord Sbert.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Pere Riutord Sbert col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut per als anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Sra. Gerent de la Universitat.