logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 469 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Consell de Govern

12859. ACORD NORMATIU del dia 24 de juliol de 2018 pel qual es regula l'acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears.

Les prestacions que integren la denominada acció social permeten atendre situacions susceptibles de protecció o tutela directa per part de la Universitat.

En aquest sentit, cal dir que la Universitat desenvolupà fins al 1997 una sèrie d’iniciatives i mesures encaminades a crear un principi d’acció social, però de forma no reglamentada i esporàdica.

Des de 1997, i atesa la necessitat de regular d’una manera ordenada i coherent l’acció social, així com ampliar les situacions susceptibles de protecció, està en vigor l’Acord normatiu 3755/1997, de 18 de desembre, que regula l’acció social a favor del personal de la Universitat (FOU núm. 142, de 23 de desembre), modificat pels acords normatius 4605/1999, de 22 de juliol, 5109/2000, de 26 de setembre, i 5961/2002, de 19 de desembre.

Atès el temps transcorregut i la nova normativa aplicable, ara es fa necessari recopilar tots els textos anteriors en un nou acord normatiu i actualitzar-lo segons les noves disposicions.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció i amb l'informe favorable de la Comissió d'Acció Social, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha aprovat una nova regulació de l'acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Ajudes per acció social

La Universitat de les Illes Balears concedirà ajudes, en concepte d’acció social, al personal docent i investigador i d’administració i serveis, funcionari i laboral, que estigui en situació de servei actiu en el moment en què es produeixin els supòsits prevists en aquesta normativa i en les condicions que s’hi regulen. En conseqüència, quan es produeixi el fet causant s’ha de prestar serveis a la UIB.

Article 2. Classes d’ajudes per acció social i altres prestacions

L’ajuda per acció social es pot rebre en les distintes modalitats que s’especifiquen en aquest article i amb les condicions o els requisits que s’estableixin per a cada cas. Les modalitats d’ajuda per acció social que es reconeixen poden ser d’obligada cobertura i de no obligada cobertura per la Universitat de les Illes Balears, sempre a partir de les disponibilitats pressupostàries existents. Dins cadascuna de les modalitats s’atendran per l’ordre de prioritat en què s’enumeren:

 1. D’obligada cobertura:
  1. Concertació d’una assegurança col·lectiva per atendre els riscs de mort i incapacitat permanent, en el grau d’absoluta o gran invalidesa.
  2. Atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
  3. Subsidi de viduïtat per als cònjuges i/o parelles de fet del personal de la Universitat.
  4. Subsidi d’orfenesa per als fills del personal de la Universitat.
 2. De no obligada cobertura:
  1. Subsidi a la jubilació forçosa.
  2. Ajuda en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica.
  3. Ajuda a persones dependents a càrrec del personal de la Universitat fins a primer grau per consanguinitat o afinitat.
  4. Ajuda per estudis del personal al servei de la Universitat.
  5. Bestretes de nòmina.

Article 3. Àmbit d’aplicació

 1. Pot sol·licitar aquestes ajudes d’acció social tot el personal funcionari, docent i investigador i d’administració i serveis, de carrera i interí. Igualment, tot el personal laboral, docent i investigador i d’administració i serveis, tant indefinit com no indefinit i sempre que es trobi en servei actiu, sens perjudici de les excepcions i condicions establertes als apartats següents d’aquest article, així com en la resta de l’articulat.
 2. També les poden sol·licitar les persones vinculades a la Universitat mitjançant una relació contractual de règim laboral, amb càrrec al capítol 6. En aquests supòsits, a més del requisit d’estar en servei actiu i tenir dedicació a temps complet, caldrà acreditar, com a mínim, un any d’antiguitat referida al darrer dia del termini de la convocatòria.
 3. Queden expressament exclosos de l’àmbit d’aquesta normativa els becaris en general, professors visitants, convidats, emèrits i associats i, en definitiva, totes les persones que no tinguin una relació laboral o administrativa indefinida a temps complet, o eventual, també a temps complet però amb una antiguitat mínima d’un any, referida al darrer dia del termini de presentació d’instàncies. S’exceptuen d’aquesta exclusió els supòsits prevists a l’article 17 d’aquesta normativa.
 4. Igualment està exclòs de poder sol·licitar les ajudes tot el personal que es trobi en situació administrativa diferent del servei actiu.

Article 4. Comissió d’Acció Social

 1. A l’entrada en vigor de la present normativa, quedarà ratificada la Comissió d’Acció Social de la Universitat, ja constituïda, que serà l’òrgan paritari legitimat per atendre les peticions.
 2. La Comissió d’Acció Social és formada per dotze membres.
  1. Per part de la Universitat:
   • La vicerectora d’Economia i Infraestructures, que la presideix
   • La vicerectora de Professorat
   • La Gerent
   • El vicegerent
   • La cap del Servei de Recursos Humans
   • El cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social, que n’és el secretari
  2. Per part dels òrgans de representació dels treballadors:
   • Tres membres de la Junta de Personal docent i investigador i del Comitè d’Empresa del personal docent i investigador, triats per i d’entre ells.
   • Tres membres de la Comissió de representants del personal d’administració i serveis, triats per i d’entre ells.
    En la mesura del que sigui possible, els membres de la Comissió elegits en representació dels treballadors mantindran la paritat per sexes.
 3. Al començament de cada exercici pressupostari la Comissió d’Acció Social, amb l’acord previ del Consell de Direcció, descomptarà del total del pressupost d’acció social els imports reservats per atendre les ajudes d’obligada cobertura establertes a l’article 2, que no es podran destinar a altres finalitats.
  De la quantitat restant, la Comissió assumirà la distribució de les quanties per atendre les sol·licituds referides a cadascuna de les modalitats de no obligada cobertura, sense excedir, en cap cas, el total pressupostat a l’efecte.
  En cas que l’import de les sol·licituds sigui superior a l’import disponible al pressupost, la Comissió d’Acció Social podrà proposar l’atorgament de quantitats inferiors a les establertes per a cada supòsit. En aquest cas s’atendrà l’ordre de prelació establert en l’enumeració de les ajudes de no obligada cobertura.
 4. La Comissió d’Acció Social és competent per estudiar totes les sol·licituds d’ajuda per acció social i per elevar l’informe corresponent amb la finalitat de concedir-les o denegar-les. En aquest darrer supòsit, la denegació ha de ser motivada.
 5. Correspon a la Comissió d’Acció Social determinar si és procedent o no d’atorgar les ajudes d’acció social en els supòsits en què es plantegin dubtes relacionats amb la interpretació de l’abast de la cobertura als diferents col·lectius de la Universitat. En cas que no s’atorgui l’ajuda, aquesta decisió s’ha de motivar.
 6. Els informes de la Comissió d’Acció Social s’elevaran al Consell de Direcció, el qual emetrà la resolució per la qual es denega o es concedeix l’ajuda sol·licitada. En cas de denegació, la resolució ha de ser motivada.
 7. Totes les resolucions han de ser comunicades als interessats.
 8. La Comissió d’Acció Social està legitimada per estudiar tots els supòsits plantejats i elevar al Consell de Direcció els criteris d’interpretació d’aquesta normativa en els supòsits que sigui necessari, per a la seva ratificació. També, si escau, elevarà al Consell de Direcció les propostes de canvi normatiu que estimi adients.

Article 5. Sol·licitud de les ajudes

 1. Les ajudes s’han de demanar emplenant la sol·licitud electrònica «Sol·licitud d’ajuda d’acció social», seguint el procediment previst a la Seu electrònica de la UIB i adjuntant la documentació requerida que correspongui. Aquest tràmit requereix que els sol·licitants puguin signar electrònicament la petició, fent ús d’un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. S’ha d’emplenar una sol·licitud per a cada modalitat d’ajuda d’acció social que es vulgui demanar.
 2. Totes les ajudes per a discapacitats i per compensació de despeses derivades d’assistència sanitària i estudis s’han de sol·licitar dins el mes de gener de cada any i s’han de referir a l’any natural anterior. És requisit per demanar les ajudes que el sol·licitant es trobi en servei actiu en el termini establert per fer la sol·licitud. Fora del termini assenyalat, no es poden sol·licitar aquestes ajudes.
 3. Les ajudes per als supòsits de viduïtat i orfenesa es poden demanar en qualsevol moment de l’exercici pressupostari en el qual s’hagin produït els esdeveniments que hi donen dret. De la mateixa manera, el subsidi per jubilació forçosa i el rescat de la pòlissa de vida es produirà d’ofici i automàticament en el moment en què tingui lloc la circumstància que el determini o, en tot cas, en el moment en què les persones interessades ho sol·licitin a la Universitat. Els respectius pagaments s’enllestiran en el moment en què les disponibilitats de tresoreria de la Universitat ho facin possible.
 4. Les bestretes es poden sol·licitar en qualsevol moment i, en atenció a les disponibilitats de tresoreria de la Universitat, restaran supeditades a les instruccions de la Gerència.
 5. El personal queda obligat a comunicar a la Universitat qualsevol incidència que suposi una modificació en l’ajuda o la percepció. Igualment, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar, en qualsevol moment, l’acreditació que es mantenen els mateixos supòsits que originaren la concessió de l’ajuda.
 6. La simple incorporació dels titulars als seus llocs de treball de la Universitat implica que siguin inclosos a l’assegurança col·lectiva, actuació que realitzarà d’ofici la UIB mateixa.

Article 6. Informe de les sol·licituds de les ajudes

La Comissió d’Acció Social, preferentment dins el primer trimestre de cada any, ha d’informar sobre totes les ajudes sol·licitades en concepte d’ajuda per a discapacitats, estudis i compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, i les ha d’elevar al Consell de Direcció. També s’assabentarà de les sol·licituds per viduïtat, orfenesa i jubilació anticipada en el moment en què les facin efectives les persones interessades.

Article 7. Resolució, notificació i reclamació de les sol·licituds de les ajudes

 1. El Consell de Direcció, durant els mesos de març i d’abril de cada any, ha de resoldre totes les ajudes sol·licitades en concepte d’ajuda per a discapacitats, estudis i compensació de despeses derivades d’assistència sanitària. Les concessions i denegacions s’han de notificar, per escrit, als interessats abans del 31 de maig de cada anualitat, al seu lloc de treball. Excepcionalment, per necessitats del servei i/o per causes de força major, el pagament pot tenir lloc en altres terminis de l’any, sempre que les disponibilitats de tresoreria ho permetin.
  Si el procediment per a la concessió d’ajudes no es resol expressament en el termini assenyalat a l’efecte, la petició s’entendrà desestimada.
 2. Les resolucions del Consell de Direcció no exhaureixen la via administrativa i, per tant, són susceptibles de recurs d’alçada davant el Rector de la Universitat en els terminis i en la forma reglamentàriament establerts.

Article 8. Pagament de les ajudes concedides

 1. Una vegada concedida l’ajuda per resolució del Consell de Direcció, aquesta es materialitzarà a través de nòmina i amb les retencions legals corresponents. Únicament i excepcionalment en els supòsits en què el beneficiari no sigui perceptor de nòmina el pagament es farà mitjançant transferència bancària o xec nominatiu.
 2. El pagament de les ajudes per a discapacitats, estudis i compensació de despeses derivades d’assistència sanitària s’ha de fer efectiu al mes de maig de cada exercici, tret que per motius justificats no sigui possible. En aquests supòsits, s’abonarà com més aviat millor.
 3. Les aludes i despeses que es regulen en aquesta normativa es pagaran supeditades a les disponibilitats de tresoreria de la Universitat i, en cap cas, no es pagaran imports superiors als prevists a la partida pressupostària que anualment es determini als pressuposts de la Universitat.

Article 9. Concertació d’una assegurança col·lectiva per cobrir els riscs de mort i incapacitat permanent, en el grau d’absoluta o gran invalidesa

 1. La Universitat concertarà per a tot el personal una assegurança col·lectiva que cobreixi, almenys, els riscs de mort i invalidesa permanent en grau d’absoluta per fer qualsevol feina i gran invalidesa.
 2. La quantitat que s’estableix com a remuneratòria, en els casos de realització dels riscs, és de 12.000 euros pels supòsits de defunció i de 10.000 euros en els supòsits de declaració d’incapacitat permanent en grau d’absoluta i gran invalidesa.
  L’import del rescat el revisarà anualment la Comissió d’Acció Social, que elevarà propostes de millora al Consell de Direcció perquè siguin aprovades, si escau.
 3. La justificació adient serà el certificat literal de defunció expedit pel Registre Civil corresponent, o la resolució d’incapacitat on consti el grau d’absoluta o gran invalidesa expedida per l’entitat o l’organisme oficial competent.
 4. Queden expressament excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest article totes les persones vinculades a la Universitat mitjançant una relació laboral no permanent, excepte els treballadors interins.

Article 10. Atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial

 1. La Universitat concedirà ajudes econòmiques al personal que tingui a càrrec i a compte seu cònjuges (o parelles de fet inscrites al Registre) o fills amb la condició de disminuïts físics, psíquics o sensorials que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
 2. S’exclou expressament d’aquesta modalitat el col·lectiu de personal docent i investigador funcionari de carrera dels cossos docents, atès que ho poden sol·licitar a MUFACE en els termes establerts. Únicament poden sol·licitar del fons d’ajuda per acció social de la UIB la possible diferència entre la quantia atorgada per MUFACE i la resultant d’aplicar l’escala establerta a l’apartat següent. El personal inclòs dins la resta de col·lectius que percebi ajudes per aquest concepte a càrrec de la Seguretat Social únicament en percebrà la diferència, si escau.
  La resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa que compleixi els requisits percebrà els imports que MUFACE faci efectius als seus mutualistes per aquest concepte, que s’estableixen en funció del grau de discapacitat.
 3. L’ajuda regulada en aquest article s’abonarà d’una sola vegada. S’atorgarà pels imports que corresponguin i de forma proporcional a les retribucions que les persones sol·licitants hagin percebut de la Universitat de les Illes Balears dins l’exercici fiscal sencer immediatament anterior, de conformitat amb l’escala següent, de quatre nivells:
  1. Nivell 1: les persones amb retribucions íntegres superiors a 40.000 euros anuals percebran el 100 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE.
  2. Nivell 2: les persones amb retribucions íntegres entre 30.001 i 40.000 euros anuals percebran el 115 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE o, si no, la diferència corresponent.
  3. Nivell 3: les persones amb retribucions íntegres entre 25.001 i 30.000 euros anuals percebran el 130 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE o, si no, la diferència corresponent.
  4. Nivell 4: les persones amb retribucions íntegres inferiors a 25.000 euros anuals percebran el 150 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE o, si no, la diferència corresponent.
 4. L’ajuda no es pot concedir a les persones que tinguin reconeguda, pel fet de complir els requisits exigits, la situació d’incapacitat permanent prevista als distints règims de classes passives de l’Estat i Seguretat Social i que percebin la prestació corresponent, tret que l’import sigui inferior a l’ajuda de la Universitat. En aquest cas, en percebran la diferència.
 5. Per poder percebre l’ajuda, han de concórrer les condicions següents:
  1. Les persones disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials han de tenir reconeguda i certificada aquesta condició per l’organisme competent.
  2. Han de ser cònjuges i/o fills del sol·licitant i conviure amb ell i estar a càrrec seu.
  3. Els disminuïts físics, psíquics o sensorials no han de tenir ingressos propis per rendes del treball superiors al salari mínim interprofessional vigent ni rendes de capital.
  4. Els treballadors han de justificar, mitjançant la documentació pertinent, els ingressos i altres prestacions rebudes pel disminuït a càrrec seu.
   Si els ingressos o rendes de la persona discapacitada són inferiors al salari mínim interprofessional, l’import de l’ajuda no podrà excedir la diferència resultant entre la quantia del salari mínim interprofessional i les rendes rebudes, i tindrà com a límit màxim la quantia de les prestacions regulada en aquest article.
 6. L’ajuda establerta en aquest article es pot atorgar en cas de menors acollits a càrrec del personal de la Universitat en virtut d’acolliment legal.
 7. En cas que els dos cònjuges o membres d’una parella de fet sol·licitin aquesta modalitat d’ajuda per a una mateixa persona discapacitada, únicament es farà efectiva, si s’escau, a un d’ells.

Article 11. Subsidi de viduïtat per als cònjuges i/o parelles de fet del personal de la Universitat

 1. Aquesta modalitat d’ajuda té per objecte contribuir a pal·liar la situació econòmica desfavorable que es produeix per la defunció del personal de la Universitat, i va destinada al cònjuge supervivent.
 2. Pot ser beneficiari d’aquesta ajuda el cònjuge o parella de fet que tingui la consideració de vidu o assimilat, d’acord amb l’ordenament civil vigent, del personal difunt en el moment de la mort.
 3. La quantitat de l’ajuda per viduïtat es percebrà en un únic pagament, per una quantia de 1.800 euros.

Article 12. Subsidi d’orfenesa per als fills del personal de la Universitat

 1. Aquesta modalitat d’ajuda té per objecte contribuir a pal·liar la situació econòmica desfavorable que es produeix amb motiu de la defunció del personal de la Universitat, igual que la regulada en els supòsits de viduïtat, i va destinada a cada un dels fills menors de vint-i-un anys que tinguin dependència econòmica del difunt, o majors d’aquesta edat que tinguin discapacitat reconeguda i no tinguin ingressos propis. Únicament si els possibles beneficiaris són dependents econòmicament del difunt, l’edat per sol·licitar-la s’elevarà fins a vint-i-cinc anys.
 2. La quantia de l’ajuda per orfenesa, que es percebrà per una única vegada, és de 1.500 euros, a percebre per cada beneficiari, amb un màxim de 3.000 euros, que, si escau, s’hauran de repartir entre tots els possibles beneficiaris.

Article 13. Subsidi a la jubilació forçosa

 1. En els supòsits de jubilació forçosa del personal de la UIB no inclòs a MUFACE, es percebrà, en concepte de subsidi per jubilació, el mateix import que perceben de la mutualitat esmentada els funcionaris de carrera docents i mentre MUFACE mantingui aquest pagament.
 2. El pagament es realitzarà una sola vegada, coincidint amb la darrera mensualitat que es faci efectiva a la persona interessada.
 3. Per analogia amb MUFACE i a l’efecte de percebre aquest subsidi, es considerarà jubilació forçosa la declaració d’incapacitat absoluta o gran invalidesa.
 4. Si la jubilació té lloc després de l’edat que reglamentàriament s’estableixi per a la jubilació forçosa a la legislació vigent, per haver continuat en servei actiu, també es tindrà dret a percebre l’import referit als apartats anteriors.

Article 14. Ajuda en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica

 1. Aquesta modalitat d’ajuda té per objecte la compensació parcial de les despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la Universitat per a si mateix o per als fills menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat amb discapacitat reconeguda i que no tinguin ingressos propis.
 2. Aquesta ajuda va referida a les despeses realitzades pel personal de la Universitat únicament durant l’anualitat anterior sencera.
 3. S’exclouen expressament d’aquesta modalitat les ajudes sanitàries, farmacèutiques i ortopèdiques a les quals el personal de la Universitat tingui dret per MUFACE, Seguretat Social o qualsevol altre règim de previsió obligatori.
  Especial consideració tindran els pagaments d’imports fets en concepte d’aquest tipus d’ajuda per persones que hi hagin accedit mitjançant serveis coberts per assegurances privades a preus convinguts o més avantatjosos. En aquests supòsits, per tenir dret a percebre les ajudes, s’haurà d’acreditar l’import satisfet, el concepte i la inclusió d’aquest, en condicions avantatjoses, dins l’assegurança privada. Potestativament es podran sol·licitar els informes justificatius que corresponguin.
  De la mateixa manera, únicament es pagaran assistències rebudes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears en casos justificats i, excepcionalment, es procedirà igual en els supòsits de fora d’Espanya. En aquests casos, la Comissió d’Acció Social haurà d’informar preceptivament en els termes que estimi oportuns.
 4. La compensació econòmica de les despeses d’assistència sanitària, farmacèutica o ortopèdica es farà d’acord amb la taula establerta per MUFACE per als funcionaris de l’Estat. Per aquest motiu queden exclosos de poder sol·licitar-la tots els funcionaris de carrera pertanyents als cossos docents d’aquesta universitat, així com altre personal que estigui integrat a MUFACE. Únicament poden sol·licitar del fons d’ajuda per acció social de la UIB la possible diferència existent entre la quantia atorgada per MUFACE i la resultant d’aplicar l’escala establerta a l’apartat 7 d’aquest mateix article.
 5. Si l’import del tractament o de l’assistència, segons factura, és inferior a les quanties indicades a la taula especificada, l’ajuda econòmica s’ajustarà a la quantitat realment abonada pel beneficiari.
 6. La Universitat pot establir, en els casos en què s’estimi convenient, uns terminis mínims per a la renovació de pròtesis amb dret a l’abonament d’ajut econòmic corresponent.
 7. L’ajuda regulada en aquest article s’abonarà d’una sola vegada. S’atorgarà pels imports que corresponguin, i serà proporcional a les retribucions que les persones sol·licitants hagin percebut de la Universitat de les Illes Balears dins l’exercici fiscal sencer immediatament anterior, de conformitat amb l’escala següent, de quatre nivells:
  1. Nivell 1: les persones amb retribucions íntegres superiors a 40.000 euros anuals percebran el 100 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE.
  2.  Nivell 2: les persones amb retribucions íntegres entre 30.001 i 40.000 euros anuals percebran el 115 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE o, si no, la diferència corresponent.
  3. Nivell 3: les persones amb retribucions íntegres entre 25.001 i 30.000 euros anuals percebran el 130 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE o, si no, la diferència corresponent.
  4. Nivell 4: les persones amb retribucions íntegres inferiors a 25.000 euros anuals percebran el 150 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE o, si no, la diferència corresponent.
   La concessió de les ajudes en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica se sotmetrà a les limitacions pressupostàries establertes per a aquesta finalitat.
 8. En cas que els dos cònjuges o membres d’una parella de fet sol·licitin aquesta modalitat d’ajuda per a una mateixa persona, únicament es farà efectiva, si s’escau, a un d’ells.

Article 15. Ajuda a persones dependents a càrrec del personal de la Universitat fins a primer grau per consanguinitat o afinitat

 1. La Universitat concedirà ajudes econòmiques al personal que tingui a càrrec i a compte seu familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat amb la condició de dependents atorgada per l’òrgan competent nacional o autonòmic.
 2. L’ajuda regulada en aquest article s’abonarà d’una sola vegada. S’atorgarà pels imports que MUFACE faci efectius als mutualistes en concepte d’ajuda a disminuïts físics, psíquics o sensorials de primer grau per consanguinitat que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, i de forma proporcional a les retribucions que les persones sol·licitants hagin percebut de la Universitat de les Illes Balears dins l’exercici fiscal sencer immediatament anterior, de conformitat amb l’escala següent, de quatre nivells:
  1. Nivell 1: les persones amb retribucions íntegres superiors a 40.000 euros anuals percebran el 10 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE en els supòsits de discapacitat esmentada anteriorment.
  2. Nivell 2: les persones amb retribucions íntegres entre 30.001 i 40.000 euros anuals percebran el 20 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE en els supòsits de discapacitat esmentada anteriorment.
  3. Nivell 3: les persones amb retribucions íntegres entre 25.001 i 30.000 euros anuals percebran el 35 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE en els supòsits de discapacitat esmentada anteriorment.
  4. Nivell 4: les persones amb retribucions íntegres inferiors a 25.000 euros anuals percebran el 50 per cent de l’ajuda concedida per MUFACE en els supòsits de discapacitat esmentada anteriorment.
 3. L’ajuda no es pot concedir per a les persones que tinguin reconeguda la condició de dependent i percebin la prestació corresponent, tret que l’import sigui inferior a l’ajuda de la Universitat, i en aquest cas percebran la diferència.
  Per accedir a la percepció de l’ajuda, han de concórrer les condicions següents:
  1. Les persones dependents han de tenir reconeguda i certificada aquesta condició per l’organisme competent.
  2. Han de ser familiars de primer grau, per consanguinitat o afinitat, de la persona sol·licitant, i també han de conviure-hi i estar a càrrec seu.
  3. Els dependents no han de tenir ingressos propis per rendes del treball superiors al salari mínim interprofessional vigent ni rendes de capital.
  4. Els treballadors han de justificar, mitjançant la documentació pertinent, els ingressos i altres prestacions rebudes pel dependent a càrrec seu.
   Si els ingressos o rendes de la persona dependent són inferiors al salari mínim interprofessional, l’import de l’ajuda no pot excedir la diferència resultant entre la quantia del salari mínim interprofessional i les rendes rebudes, i tindrà, com a límit màxim, la quantia de les prestacions regulada en aquest article.
 4. L’ajuda establerta en aquest article es pot atorgar en cas de menors acollits a càrrec del personal de la Universitat en virtut d’acolliment legal.
 5. La percepció dels imports d’aquesta ajuda és incompatible amb la percepció d’imports per discapacitat, si recauen en la mateixa persona. En aquest cas, es pagarà l’ajuda sol·licitada per discapacitat.
 6. En cas que els dos cònjuges o membres d’una parella de fet sol·licitin aquesta modalitat d’ajuda per a una mateixa persona dependent, únicament es farà efectiva, si s’escau, a un d’ells.

Article 16. Ajuda per estudis del personal al servei de la Universitat

 1. L’ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la compensació, total o parcial, de les despeses que el personal de la Universitat inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa realitzi en matèria d’estudis oficials efectuats en centres docents oficials.
 2. Més concretament, per al personal d’administració i serveis i de capítol VI s’atendran aquestes ajudes fins al nivell acadèmic d’un primer grau universitari. En aquest cas, per tant, en queden exclosos els estudis de postgrau i les segones titulacions.
  Respecte del personal docent i investigador, s’atendran únicament aquestes ajudes per als ajudants i professors col·laboradors i en els nivells d’un primer màster i d’un primer doctorat. En queden excloses, per tant, les segones titulacions, tant de grau com de postgrau.
 3. La compensació de les despeses realitzades en concepte d’estudis únicament es pot percebre si s’acrediten els requisits següents:
  1. Haver formalitzat la matrícula per al curs corresponent.
  2. No percebre cap tipus d’ajuda de cap organisme oficial per aquesta finalitat, excepte que la quantia sigui inferior a l’atorgada per aquest concepte. En aquest cas es complementaria l’ajuda percebuda fins a la quantia límit reservada a la cobertura d’aquest tipus de contingències.
  3. No haver percebut ajuda pel mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o d’assignatura no dona dret a cap ajuda nova.
  4. Si els estudis, cursos i/o activitats són d’àmbit universitari, l’ajuda es percebrà únicament si la matrícula és la de la Universitat de les Illes Balears.
   Si els estudis són de fora de la Universitat de les Illes Balears, es percebrà l’ajuda únicament si tenen caràcter d’oficial i, a més, si l’estudi no es realitza en aquesta universitat. Si es tracta de personal de les seus universitàries, la referència a la matrícula de la Universitat de les Illes Balears s’entendrà feta als estudis que es facin a les seus esmentades.
 4. L’import de l’ajuda per estudis no pot superar l’import real que s’hagi fet efectiu. Als efectes d’aquest article s’inclou únicament el pagament del cost de matrícula pròpiament dita als primers estudis que faci la persona interessada (grau, màster i doctorat), així com les taxes de cadascun d’aquests tres nivells. En cap cas no es compensaran estudis de segones titulacions de grau ni d’altres superiors al que s’ha establert abans.
  Tampoc no es faran efectius els pagaments de taxes per expedició de títols, drets d’inscripció de reserva de plaça, assegurança escolar o altres serveis acadèmics o administratius ni conceptes similars diferents de la matrícula.
 5. Per poder sol·licitar l’abonament d’aquesta ajuda s’ha d’acreditar, prèviament, haver realitzat el pagament corresponent.
  Si el pagament es fa en dos o més terminis, no es pot sol·licitar aquesta ajuda fins que no s’hagi satisfet totalment l’import.
  Si algun dels pagaments es realitza fora de l’exercici pressupostari en el qual s’hagi pagat el primer, la sol·licitud s’ha de fer en l’exercici en què efectivament s’hagi abonat aquest pagament.
 6. L’ajuda regulada en aquest article s’abonarà d’una sola vegada. S’atorgarà per l’import màxim de tres-cents euros anuals per estudis de grau, màster i doctorat, i altres dos-cents euros anuals per estudis d’idiomes realitzats a l’Escola Oficial d’Idiomes i altres centres oficials reconeguts, amb inclusió expressa dels que realitza el Servei Lingüístic de la UIB. En cap cas una mateixa persona pot percebre, entre ambdós conceptes, una ajuda acumulada superior a quatre-cents cinquanta euros.
  Únicament si els imports d’acció social no són suficients per atendre els pagaments en les quantitats que pertoquen, es pagarà de forma proporcional a les retribucions íntegres anuals que les persones sol·licitants hagin percebut de la Universitat de les Illes Balears dins l’exercici fiscal sencer immediatament anterior, i tot de conformitat amb l’escala següent:
  1. Per retribucions íntegres anuals inferiors a 25.000 euros: 100 per cent de la despesa
  2. Per retribucions íntegres anuals entre 25.001 i 30.000 euros: 85 per cent de la despesa
  3. Per retribucions íntegres anuals entre 30.001 i 40.000 euros: 70 per cent de la despesa
  4. Per retribucions íntegres anuals superiors a 40.001 euros: 50 per cent de la despesa.
   Finalment, si això no es pot assolir per dificultats pressupostàries, la Comissió pot proposar al Consell de Direcció l’aplicació d’una reducció lineal a tots els imports a què tinguin dret els interessats.
 7. L’ajuda per despeses de matrícula pot arribar fins al preu d’un curs complet dels estudis. A l’efecte, s’estableix el pagament d’un màxim de seixanta crèdits per curs acadèmic en primera matrícula i de conformitat amb el preu públic per crèdit vigent a la Universitat de les Illes Balears.
 8. Queden expressament exclosos d’aquesta ajuda els estudis i/o títols propis tant de la UIB com d’altres universitats que cursi el personal afectat per aquesta normativa.

Article 17. Bestretes de nòmina

 1. El personal de la Universitat inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa té dret a sol·licitar, dins les possibilitats pressupostàries i de tresoreria de la Universitat, avançaments del sou fins a l’equivalent a un màxim de sis mensualitats líquides ordinàries.
 2. El termini màxim de reintegració de les bestretes serà de divuit mensualitats, i aquestes no produiran cap interès. Els retorns es faran sempre a parts iguals dins cada mensualitat del termini de devolució, tret del darrer, en què serà possible arrodonir. No és possible fer la devolució deixant mesos sense atendre entre l’obtenció dels diners i l’inici de la devolució.
 3. Es podran fer amortitzacions dels imports pendents de devolució. En aquest supòsit, la persona interessada pot elegir entre reduir l’import mensual de la devolució pendent i mantenir el temps d’amortització, o mantenir l’import a tornar i reduir el termini de devolució.
 4. Correspondrà al Servei de Nòmines i Seguretat Social gestionar les peticions, que restaran supeditades en tot moment a les autoritzacions adients i a les disponibilitats de tresoreria.
 5. La sol·licitud de bestretes, que ha d’estar motivada sempre, es realitzarà mitjançant l’imprès corresponent, en el qual ha de quedar identificat el sol·licitant, l’import i els terminis de devolució.
 6. Tindran prioritat les bestretes sol·licitades per atendre raons d’urgència acreditades. En la concessió de bestretes es poden tenir en compte les que s’hagin concedit a cada persona, a l’objecte de prioritzar les referides a persones que no n’hagin rebuda cap.
 7. Totes les bestretes sol·licitades s’han de resoldre en el termini màxim d’un mes. En el cas de concessió, la bestreta s’atorgarà mitjançant transferència bancària al compte determinat per la persona interessada.
 8. Per sol·licitar un nou avançament és necessari haver reintegrat completament el que s’hagi atorgat prèviament
 9. El personal de la Universitat exclòs d’aquesta normativa també tindrà dret a sol·licitar bestretes de nòmina amb les mateixes condicions, però sense que el termini de devolució superi, en cap cas, la durada màxima del contracte de la persona interessada amb la Universitat de les Illes Balears.
 10. La formalització d’una bestreta inclou, expressament, la garantia personal de devolució de les quantitats pendents en cas que la persona interessada deixi d’estar en servei actiu, deixi de percebre retribucions o deixi de pertànyer a la Universitat. Aquest reintegrament s’ha de fer en el termini màxim del mes següent en què concorri alguna de les circumstàncies esmentades, i amb independència de les retencions que es facin, a l’efecte, en la liquidació de nòmina corresponent.
  En qualsevol cas, la reclamació dels imports no tornats es realitzarà en les formes que corresponguin, i no caldrà que la Universitat enllesteixi cap comunicació ni faci cap altre tràmit més.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règim jurídic

Quan entri en vigor la present normativa, el règim jurídic de l’acció social serà el que es regula en aquest acord, i exclourà l’aplicació de qualsevol altre règim jurídic.

Segona. Retribucions del personal

Totes les referències d’aquesta normativa a les retribucions íntegres anuals del personal de la UIB assenyalades en els quatre nivells s’han d’entendre extrapolades en còmput anual i a temps complet. Per tant, si algú no ha estat en servei actiu durant tot l’any, les seves retribucions s’hauran de calcular projectades a tot l’any natural.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Quarta. Interpretació i resolució de dubtes

Es faculta el Consell de Direcció per resoldre els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Es deroga qualsevol tipus de normativa anterior a la present que pugui ser contrària al seu contingut normatiu i, específicament, els acords normatius 3755/1997, de 18 de desembre (FOU núm. 142, de 23 de desembre), 4605/1999, de 22 de juliol (FOU núm. 167, de 17 de setembre), 5109/2000, de 21 de juliol (FOU núm. 182, de 13 d’octubre), i 5961/2002, de 19 de desembre (FOU núm. 212, de 20 de desembre).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de juliol de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet