logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 468 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 21 de setembre de 2018
Rectorat

12856. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de setembre de 2018 per la qual es nomena secretària del Centre d'Estudis de Postgrau la professora Maria Jesús Álvarez Torres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions dels articles 3.b) i 6 de l'Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, nomèn secretària d’aquest centre la professora Maria Jesús Álvarez Torres, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet