logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 465 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de maig de 2018
Rectorat

12756. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de maig de 2018 per la qual es nomenen els integrants del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de la Universitat de les Illes Balears.

En virtut de les competències que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts d’aquesta universitat, dispòs que es faci públic el nomenament dels integrants del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de les Illes Balears als quals fa referència l’article 5 de l’Acord normatiu 10791/2013, de 5 de novembre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 390, de 15 de novembre), una vegada que la sessió del Consell de Govern del dia d’avui ha donat compliment a les previsions establertes sobre l’article esmentat.

Els integrants del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de les Illes Balears són:

Presidenta: una professora amb vinculació permanent a la UIB, doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

Vocals: dos professors amb vinculació permanent a la UIB i dues persones que no tinguin relació directa amb la Universitat:

  • Doctora Julia García Fuster, professora contractada doctora interina de l'àrea de coneixement de Farmacologia del Departament de Biologia.
  • Doctor Antoni Gamundí Gamundí, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia i responsable de benestar animal del quiròfan experimental de l'Hospital Son Llàtzer.
  • Senyora Anna Tomàs Sangenís, veterinària responsable de la salut i del benestar animal de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).
  • Senyor Carlos Rico Bocco, investigador contractat de la Fundació d'Investigacions Sanitàries de les Illes Balears (FISIB).

Secretària: la tècnica superior responsable del benestar i cura dels animals de l'estabulari de la UIB, senyora M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l'estabulari de la UIB.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de maig de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet