logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 465 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de maig de 2018
Consell de Direcció

12743. ACORD EXECUTIU del dia 15 de maig de 2018 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha aprovat la modificació de l’Acord executiu 10990/2014, de 15 d’abril, pel qual s’aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau, en els termes següents:

Article 1

S’incorpora el certificat Oxford Test of English (OTE) d’Oxford University Press de nivell B2 al quadre d’equivalències d’anglès nivell B2 (MECR) que es publica com a annex de l’Acord executiu 10990/2014. El quadre queda d’aquesta forma:

Institució emissora del títol

Títol equivalent al nivell B2

Escola Oficial d’Idiomes

Pla nou: nivell Avançat 1 o superior

 

Pla antic: 4t curs o superior

 

FCE (First Certificate Examination) o superiors: CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cambridge ESOL

IELTS (International English Language Testing System), amb la qualificació 5.5 o superior

 

BEC (Business English Certificate), nivell V (Vantage) o superior H (Higher)

British Council

APTIS (four skills), nivell B2 o superior

Trinity College London

ISE II (Integrated Skills in English) o superior

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

iBT (Internet Based Text), amb la qualificació 87-109 o superior

Pearson plc

PTE General (Pearson Test of English General, abans London Tests of English), Level 3 o superior

CertiUni

BULATS (Business Language Testing System)

–comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita– amb la puntuació 60-74 o superior

Anglia ESOL Examinations

Anglia Examinations nivell Advanced o superior

Centre on s’imparteixi el batxillerat internacional o centre d’un país amb l’anglès com a llengua d’ensenyament on s’imparteixi el batxillerat

Diploma de batxillerat internacional que especifiqui que el nivell de competència en anglès és equivalent al nivell B2 (English B Standard Level) o superior

Educational Testing Service

TOEIC (Test of English for International Communications, Four Skills) amb la puntuació 1095 (puntuacions mínimes desglossades per destreses: Listening 400, Reading 285, Speaking 160 i Writing 150) o superior

Cambridge International Examinations

IGCSE 0500 (Test of English for International Communications) amb la puntuació Grade A, B o C (Reading & Writing) i Grade 1 o Grade 2 (Listening & Speaking)

Universitat de les Illes Balears

Certificat de nivell B2 de Llengua Anglesa o superior

Oxford University Press

OTE (Oxford Test of English)

Nota: Caducitat dels certificats. El nivell acreditat per l’alumne no tindrà caducitat, excepte en els casos en què el mateix certificat ho especifiqui.

Article 2

Es publica la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau com a annex únic, tal com resta una vegada s’hi han fet les modificacions indicades en aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de maig de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Annex

Article 1. Vies per assolir el coneixement de llengua anglesa

 1. De conformitat amb les previsions de l’article 19.1 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, s’estableixen les vies perquè l’estudiant de grau pugui obtenir la competència en llengua anglesa exigida per la normativa vigent:
  1. Aprovar una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què estigui matriculat.
  2. Superar una prova d’anglès.
  3. Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l’assoliment d’un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  4. Superar un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dins la pròpia titulació.
  5. Superar un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès a través d’un programa de mobilitat.
 2. Una vegada obtinguda la competència en llengua anglesa per qualsevol de les vies esmentades, es farà constar aquesta circumstància a l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Article 2. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant l’aprovació d’una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què l’estudiant estigui matriculat

Cada pla d’estudis disposa d’una assignatura optativa o obligatòria de llengua anglesa aplicada a la corresponent branca de coneixement.

Aquesta assignatura la imparteixen professors de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i s’ha de superar per obtenir la competència en llengua anglesa exigida per la normativa aplicable.

Article 3. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la superació d’una prova

 1. El Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica elaborarà, en els termes que consideri oportuns, una prova d’avaluació que tindrà equivalència al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els professors que determini aquest departament seran els responsables de l’elaboració, la correcció i, si escau, la revisió de la prova.
 2. Pot haver-hi una prova al començament de l’any acadèmic i una altra abans que acabi el període lectiu de l’any acadèmic. Cada prova s’anunciarà amb una antelació mínima de 30 dies i s’hi podran presentar tots els estudiants de grau (o d’altres estudis oficials de la UIB en què també sigui requisit obligat l’assoliment del nivell B2 d’anglès).
 3. Un cop anunciada la prova, els estudiants s’hi podran matricular amb les condicions i el preu de matrícula que s’hagin establert.
 4. Els estudiants que superin la prova obtindran el reconeixement de la competència en llengua anglesa.
 5. Els estudiants que obtinguin el reconeixement de la competència en llengua anglesa per aquest procediment no hauran de cursar l’assignatura específica d’anglès del seu pla d’estudis, sempre que sigui optativa. En cas que sigui obligatòria, sí que l’hauran de cursar, tot i que ho podran fer en condicions especials segons es determini en cada guia docent.

Article 4. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la presentació d’un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti que s’ha assolit un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR

 1. El Consell de Direcció ha aprovat, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten que s’ha assolit el nivell B2 d’anglès del MECR que s’adjunta com a annex al present acord.
 2. En cas que un estudiant faci una sol·licitud de reconeixement de competència lingüística amb un certificat o titulació que no tingui correspondència amb la llista de referència, els serveis administratius la trametran al coordinador de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa de la UIB, el qual emetrà l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada d’acord amb el MECR i l’enviarà als serveis administratius.
 3. La presentació d’un certificat o titulació acreditatiu per part de l’estudiant li suposarà l’aplicació de les condicions previstes als apartats 4 i 5 de l’article 3 d’aquesta normativa.

Article 5. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la superació d’un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dins la pròpia titulació

 1. Aquesta opció es dóna en cas que el grau que cursi l’estudiant disposi d’un itinerari o conjunt d’assignatures impartits totalment en anglès.
 2. L’estudiant que hagi superat un mínim de 18 crèdits dins aquest itinerari o conjunt d’assignatures en anglès del seu pla d’estudis obtindrà el reconeixement de la competència en llengua anglesa.

Article 6. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la superació d’un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès a través d’un programa de mobilitat

 1. L’estudiant d’un programa de mobilitat ha de superar un mínim de 18 crèdits en assignatures oficials de grau impartides en anglès per poder obtenir el reconeixement de la competència en llengua anglesa.
 2. L’estudiant ha d’aportar un informe del seu tutor de mobilitat que, amb independència del país on hagi realitzat el programa de mobilitat, garanteixi que efectivament tota la docència dels crèdits superats s’ha fet en anglès.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Obtenció de la competència en una altra llengua estrangera en el grau d’Estudis Anglesos

En el cas especial del grau d’Estudis Anglesos, en què és necessari demostrar el coneixement d’una altra llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació, són aplicables els mateixos criteris establerts als articles anteriors però referits sempre a una llengua que no sigui l’anglès.

Segona. Estudiants amb discapacitat

Els estudiants amb una discapacitat auditiva degudament reconeguda podran sol·licitar l’exempció total o parcial al compliment de l’acreditació del nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2.

L’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials emetrà un informe que indiqui si l’exempció total o parcial per acreditar el nivell B2 de llengua anglesa és pertinent, informe que l’estudiant haurà d’adjuntar a la sol·licitud.

Si l’estudiant ha estat exempt de cursar l’idioma estranger a l’educació secundària, la sol·licitud d’exempció serà favorable. Aquesta informació s’ha de poder contrastar amb l’informe emès per l’administració educativa.

Per a la resta d’estudiants, l’Oficina dictarà les adaptacions, d’acord amb les realitzades a l’educació secundària, que en cada cas siguin requerides per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats en les degudes condicions. Atenent les necessitats específiques derivades de la discapacitat, es podrà sol·licitar l’exempció d’algunes de les destreses que s’han de complir obligatòriament per acreditar el nivell B2.

L’exempció total o parcial no serà procedent en les titulacions en les quals el coneixement de llengües estrangeres forma part del conjunt de competències imprescindibles per a l’obtenció de la titulació. En concret, el criteri d’exempció no serà aplicable al grau d’Estudis Anglesos.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogada la normativa que s’indica tot seguit:

 • Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Correcció d’errors de l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 9991/2011, d’11 d’octubre, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.
 • Acord executiu 10911/2014, de 4 de febrer, pel qual es modifica l’Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.
 • Acord executiu 10933/2014, de 4 de març, pel qual es modifica l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 10934/2014, de 4 de març, pel qual es modifica l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Annex

Institució emissora del títol

Títol equivalent al nivell B2

Escola Oficial d’Idiomes

Pla nou: nivell Avançat 1 o superior

 

Pla antic: 4t curs o superior

 

FCE (First Certificate Examination) o superiors: CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cambridge ESOL

IELTS (International English Language Testing System), amb la qualificació 5.5 o superior

 

BEC (Business English Certificate), nivell V (Vantage) o superior H (Higher)

British Council

APTIS (four skills), nivell B2 o superior

Trinity College London

ISE II (Integrated Skills in English) o superior

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

iBT (Internet Based Text), amb la qualificació 87-109 o superior

Pearson plc

PTE General (Pearson Test of English General, abans London Tests of English), Level 3 o superior

CertiUni

BULATS (Business Language Testing System)

–comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita– amb la puntuació 60-74 o superior

Anglia ESOL Examinations

Anglia Examinations nivell Advanced o superior

Centre on s’imparteixi el batxillerat internacional o centre d’un país amb l’anglès com a llengua d’ensenyament on s’imparteixi el batxillerat

Diploma de batxillerat internacional que especifiqui que el nivell de competència en anglès és equivalent al nivell B2 (English B Standard Level) o superior

Educational Testing Service

TOEIC (Test of English for International Communications, Four Skills) amb la puntuació 1095 (puntuacions mínimes desglossades per destreses: Listening 400, Reading 285, Speaking 160 i Writing 150) o superior

Cambridge International Examinations

IGCSE 0500 (Test of English for International Communications) amb la puntuació Grade A, B o C (Reading & Writing) i Grade 1 o Grade 2 (Listening & Speaking)

Universitat de les Illes Balears

Certificat de nivell B2 de Llengua Anglesa o superior

Oxford University Press

OTE (Oxford Test of English)

Nota: Caducitat dels certificats. El nivell acreditat per l’alumne no tindrà caducitat, excepte en els casos en què el mateix certificat ho especifiqui.