logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12550. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 d'octubre de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Pau Balart Castro amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, amb l'informe del Departament d'Economia de l'Empresa, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor contractat doctor Pau Balart Castro pel període comprès entre el 23 d'octubre i el 22 de desembre de 2017.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest professor gaudirà de la llicència al Col·legi Universitari d'Estudis Financers-CUNEF (Madrid).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 d'octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d'Economia de l'Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.