logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12543. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es disposa que la professora Natalia Romero Franco cessi com a vicedegana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d'aquests, dispòs que, per a tots els efectes, la professora Natalia Romero Franco cessi com a vicedegana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou vicedegà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i Sra. Gerent de la Universitat.