logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12529. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 31 d'octubre de 2017 per la qual es nomena directora del Laboratori d'lnvestigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) la professora M. del Carme Orte Socias.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveuen l'article 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 7 de l’Acord executiu 12373/2017, de 13 de juny, pel qual es crea el Laboratori d’lnvestigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC), nomèn directora del laboratori esmentat la professora M. del Carme Orte Socias, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.