logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12523. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 27 d'octubre de 2017 per la qual es disposa que el professor F. Javier Capó Parrilla cessi com a subdirector del Departament d'Economia Aplicada.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que el professor F. Javier Capó Parrilla cessi com a subdirector del Departament d’Economia Aplicada, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou subdirector.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 27 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.