logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12522. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 27 d'octubre de 2017 per la qual es nomena director del Departament d'Economia Aplicada el professor Tomás del Barrio Castro.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 50.2, 82 i 84, nomèn director del Departament d’Economia Aplicada el professor Tomás del Barrio Castro, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 27 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.