logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12521. RESOLUCIÓ del dia 26 d'octubre de 2017 per la qual es fa pública la composició de la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en virtut del que disposa l’article 4 l'Acord executiu 12475/2017, de 3 d’octubre, pel qual es crea la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, he acordat de fer pública la composició d’aquesta comissió, que és:

 1. President: el Rector.
 2. Vocals:
  • ­– La presidenta del Consell Social.
  • – Dos membres designats pel Consell Social: senyor Joan Roselló Moya i senyora Teresa Ferrer Hurtado.
  • – Les persones que hagin tingut la titularitat de la Sindicatura de Greuges: doctora Magdalena Gianotti Bauzà i doctora Joana Maria Petrus Bey.
  • – Un expert en l’àmbit de la integritat acadèmica: doctor Jaume Sureda Negre.
  • – El cap de l’Assessoria Jurídica.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet