logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12520. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 d'octubre de 2017 per la qual es nomena investigador col·laborador del Departament de Psicologia el senyor Cristian Ruiz Altaba amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, pel qual s’aprova la normativa que regula la figura de l’investigador col·laborador de la Universitat de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn amb efectes retroactius el senyor Cristian Ruiz Altaba investigador col·laborador del Departament de Psicologia pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2017 i l'1 d'octubre de 2020, de conformitat amb l'article 3.1 de l'acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 d'octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.