logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Consell de Govern

12508. ACORD NORMATIU del dia 7 de novembre de 2017 pel qual s'aprova la modificació de plantilla de Campus Extens illes.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens illes de la UIB que es detalla a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 7 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet