logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 456 (extraordinari) - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Consell de Direcciˇ

12506. ACORD EXECUTIU del dia 14 de novembre de 2017 pel qual es convoquen eleccions d'alguns dels ˛rgans colĚlegiats de la Universitat que determina l'article 6.2 de la normativa electoral.

En virtut dels articles 30, 33, 82 i 85 dels Estatuts, de l’article 6.2 en relació amb el 32 de l'Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre (FOU núm. 438, extr., d’11 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, i de l'Acord normatiu 12504/2017, de 7 de novembre (FOU núm. 456, extr., de 17 de novembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d’escola, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions dels òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral i que s’indiquen tot seguit, tenint en compte la normativa i el calendari electorals que per a cada procés electoral figuren als annexos d'aquest acord:

 • Representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola (annex 1).
 • Representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament (annex 2).
 • Representants dels estudiants als consells de departament (annex 3).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex 1. Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

 1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.
  El nombre de representants dels estudiants per cada junta de facultat o escola l’estableix l'Acord normatiu 12504/2017, de 7 de novembre (FOU núm. 456, extr., de 17 de novembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
 2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.
  S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

  1. D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat, són electors i elegibles els estudiants d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
  2. Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a la lletra anterior deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
  3. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.
 6. La circumscripció electoral és l’ensenyament corresponent.

  1. Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 45.1.d) de la normativa electoral, s’ha d’assignar un representant a cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.

En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

Junta de la Facultat de Ciències

 

 

Biologia

5

vot: 4

Bioquímica

4

vot: 3

Física

3

vot: 3 

Química

3

vot: 3

Junta de la Facultat de Dret

Dret

13

vot: 10

Relacions Laborals

3

vot: 3

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

Administració d’Empreses

11

vot: 9

Economia

4

vot: 3

Junta de la Facultat d’Educació

Educació Infantil

3

vot: 3

Educació Primària

7

vot: 6

Educació Social

3

vot: 3

Pedagogia

2

vot: 2

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

Estudis Anglesos

2

vot: 2

Filosofia

2

vot: 2

Geografia

2

vot: 2

Història

2

vot: 2

Història de l'Art

2

vot: 2

Llengua i Literatura Catalanes

1

vot: 1

Llengua i Literatura Espanyoles

2

vot: 2

Treball Social

2

vot: 2

Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia

5

vot: 4

Infermeria

10

vot: 8

Junta de la Facultat de Psicologia

Psicologia

15

vot: 12

Junta de la Facultat de Turisme
Turisme16vot: 12

Junta de l’Escola Politècnica Superior

Edificació

3

vot: 3

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

2

vot: 2

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

3

vot: 3

Enginyeria Telemàtica

2

vot: 2

Enginyeria Informàtica

3

vot: 3

Matemàtiques

2

vot: 2

En el supòsit que a conseqüència del canvi d’adscripció d’estudis s’hagi de modificar la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, la representació dels estudiants serà corregida amb la incorporació dels suplents corresponents o bé amb l’exclusió dels representants que hagin obtingut menys vots, i es mantindrà, en qualsevol cas, la representació de les persones més votades.

b) La situació de les meses electorals serà la següent:

                        Meses electorals

Edifici

Administració d’Empreses

Gaspar Melchor de Jovellanos

Biologia

Guillem Colom Casasnovas

Bioquímica

Guillem Colom Casasnovas

Dret

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia

Gaspar Melchor de Jovellanos

Edificació

Anselm Turmeda

Educació Infantil

Guillem Cifre de Colonya

Educació Primària

Guillem Cifre de Colonya

Educació Social

Guillem Cifre de Colonya

Enginyeria Agroalimentària i del

Medi Rural

Mateu Orfila i Rotger

Enginyeria Electrònica Industrial

i Automàtica

Anselm Turmeda

Enginyeria Informàtica

Anselm Turmeda

Enginyeria Telemàtica

Anselm Turmeda

Estudis Anglesos

Ramon Llull

Filosofia

Ramon Llull

Física

Mateu Orfila i Rotger           

Fisioteràpia

Beatriu de Pinós

Geografia

Ramon Llull

Història

Ramon Llull

Història de l'Art

Ramon Llull

Infermeria

Guillem Cifre de Colonya

Llengua i Literatura Catalanes Ramon Llull
Llengua i Literatura Espanyoles Ramon Llull
Matemàtiques Anselm Turmeda

Pedagogia

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia

Guillem Cifre de Colonya

Química

Mateu Orfila i Rotger           

Relacions Laborals

Gaspar Melchor de Jovellanos

Treball Social

Ramon Llull

Turisme

Arxiduc Lluís Salvador

Estudis impartits a la Seu universitària

d’Eivissa i Formentera

Seu universitària

Estudis impartits a la Seu universitària

de Menorca

Seu universitària

c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

 1. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat), del 17 al 28 de novembre de 2017.

  1. Per a les eleccions dels representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.
  2. Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
  3. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
  4. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant la secretària de la Comissió Electoral (Secretària General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. La Secretària General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
  5. La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
  6. Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
  7. Són funcions de les meses:
   • Presidir la votació.
   • Mantenir l’ordre.
   • Verificar la identitat dels votants.
   • Fer l’escrutini.
   • Vetllar per la puresa del sufragi.
  8. Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.
 2. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.
 3. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada presentat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:
  1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
  2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.
 4. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.
 5. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.
 6. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.
 7. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

 • Dia 14 de novembre de 2017: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 17 de novembre de 2017 (FOU núm. 456, extr.): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 17 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 24 de novembre de 2017: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: presentació de candidatures.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Dia 5 de desembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 5 de desembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 5 de desembre de 2017 al 15 de desembre de 2017 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 5 de desembre de 2017 al 18 de desembre de 2017 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 7 de desembre de 2017: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 7 de desembre de 2017 al 18 de desembre de 2017: campanya electoral.
 • Dia 11 de desembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 11 de desembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Fins al dia 14 de desembre de 2017: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 19 de desembre de 2017: eleccions.

Annex 2. Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament

 1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.
  En el consell de departament s'integra una representació dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts. Aquesta representació consisteix en el vint per cent de l’apartat a) de l’esmentat article 33.1 dels Estatuts. En cap cas no formen part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret.
 2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts.
  S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

  1. Els representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts s’han d’elegir, per i entre ells, exclosos els associats per raó d’exempció docent de càrrec, en una reunió convocada a l’efecte pel director del departament a la qual han d’assistir els professors associats (excepte els associats per càrrec), els becaris pertanyents al departament i el personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts.
   Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.
   El director del departament ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la participació, si escau, dels professors associats de les seus universitàries (per exemple: videoconferència...).
  2. Les eleccions s’han de fer entre els dies 13 i 19 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 6. A cada departament corresponen els representants que s'indiquen:

Consell de departament

Biologia

12

vot:     9

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

6

vot:     5

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

7

vot:     6

Ciències Matemàtiques i Informàtica

17

vot:     13

Dret Privat

6

vot:     5

Dret Públic

6

vot:     5

Economia Aplicada

10

vot:     8

Economia de l’Empresa

10

vot:     8

Filologia Catalana i Lingüística General

4

vot:     3

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

9

vot:     7

Filosofia i Treball Social

7

vot:     6

Física

16

vot:     10

Geografia

5

vot:      4

Infermeria i Fisioteràpia

8

vot:     6

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

6

vot:     5

Pedagogia i Didàctiques Específiques

7

vot:     6

Psicologia

8

vot:     6

Química

8

vot:     6

 

 1. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat), del dia 17 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat a la Secretària General de la Universitat, del dia 20 de novembre de 2017 al 24 de novembre de 2017. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 29 de novembre de 2017.
 2. Les meses electorals han de ser constituïdes pel director, que ha de presidir la mesa, el subdirector i el secretari, que farà de secretari, del departament corresponent. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, el director del departament ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.
  Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
  El director del departament ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.
 3. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions de la lletra b) del precepte indicat de la normativa electoral de la Universitat.
 4. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.
 5. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas fins al dia 20 de desembre de 2017, els noms de les persones elegides al Rector i a la Secretària General.

Calendari electoral

 • Dia 14 de novembre de 2017: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 17 de novembre de 2017 (FOU núm. 456, extr.): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 17 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 24 de novembre de 2017: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 29 de novembre de 2017 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 29 de novembre de 2017 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Del dia 13 de desembre al 19 de desembre de 2017: eleccions.
 • Dia 20 de desembre de 2017: data límit de comunicació al Rector i a la Secretària General dels resultats de les eleccions.

Annex 3. Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

 1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.
  En el consell de departament s'integra una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a) de l’article 33.1 dels Estatuts, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat i de títols oficials de postgrau.
 2. La durada del mandat dels electes és de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 33.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l’article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.
 6. S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.
  1. D’acord amb les disposicions de l’article 3.2 de la normativa electoral, són electors i elegibles els estudiants matriculats a la Universitat en els termes següents:
   • Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
    Es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
   • Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
   • Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.
  2. Quant a l’assignació de docència, s’han de tenir en compte les previsions següents:
   • Per als estudis de grau i als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, s’ha de tenir en compte la següent assignació de la docència d’estudis de grau als departaments (Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre –FOU núm. 438, extr., d’11 de novembre):

Departament

Estudi

Biologia

Biologia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Bioquímica

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història, Història de l’Art

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques

Dret Privat

Dret

Dret Públic

Dret, Relacions Laborals

Economia Aplicada

Administració d’Empreses, Economia, Turisme

Economia de l’Empresa

Administració d’Empreses, Turisme

Filologia Catalana i Lingüística General

Llengua i Literatura Catalanes

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Educació Primària, Estudis Anglesos, Llengua i Literatura Espanyoles, Turisme

Filosofia i Treball Social

Filosofia, Treball Social

Física

Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Física

Geografia

Geografia

Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia, Infermeria

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia 

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia

Psicologia

Psicologia

Química

Química

Quant a l’assignació dels estudis de postgrau als departaments, cal tenir en compte, d’acord amb les previsions de la disposició addicional segona, segon apartat, de la normativa electoral, l’assignació feta pel Consell de Direcció (Acord executiu 12505/2017, de 31 d’octubre, sobre assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als departaments de la UIB —FOU núm. 356, extr., de 17 de novembre):

Estudis de màster oficials

Departament

Estudi

Biologia

Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies,1 Màster en Biotecnologia Aplicada, Màster Universitari en Ecologia Marina, Màster Universitari en Microbiologia Avançada, Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

 

Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments,1 Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana, Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

 

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica,1 Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions,1 Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Dret Privat

Màster Universitari en Advocacia

Dret Públic

Màster Universitari en Advocacia

Economia Aplicada

Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme,1 Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient,1 Màster en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació, Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Economia de l’Empresa

Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria, Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme,1 Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa, Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Filologia Catalana i Lingüística General

Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

Filosofia

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Filosofia

Física

Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada, Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions,1 Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Geografia

Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals,1 Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Infermeria i Fisioteràpia

Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Màster Universitari en Educació Inclusiva, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció,1 Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement, Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Psicologia

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Química

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals), Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial

 1 Màsters universitaris en extinció. 

Estudis de doctorat (doctorats corresponents al Reial decret 99/2011)

Departament

Estudi

 

Biologia

Doctorat en Biologia de les Plantes, Doctorat en Ecologia Marina, Doctorat en Microbiologia, Ambiental i Biomèdica, Doctorat en Biotecnologia i Biomèdica Evolutiva, Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença, Doctorat en Neurociències

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments, Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia, Doctorat en Turisme

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Dret Privat

Doctorat en Dret, Doctorat en Turisme

Dret Públic

Doctorat en Dret

Economia Aplicada

Doctorat en Economia Aplicada

Economia de l’Empresa

 

Doctorat en Economia Aplicada, Doctorat en Economia, Organització i Gestió / Doctorate in Economics, Management and Organization

Filologia Catalana i Lingüística General

Doctorat en Filologia i Filosofia

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Doctorat en Filologia i Filosofia 

Filosofia i Treball Social

Doctorat en Cognició i Evolució Humana, Doctorat en Filologia i Filosofia

Física

Doctorat en Enginyeria Electrònica, Doctorat en Física

Geografia

 

Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia, Doctorat en Turisme

Infermeria i Fisioteràpia

Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Doctorat en Educació, Doctorat en Tecnologia Educativa

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Doctorat en Educació

Psicologia

Doctorat en Cognició i Evolució Humana, Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença, Doctorat en Neurociències, Doctorat en Psicologia, Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Química

 

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química, Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença, Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional / Theoretical Chemistry and Computational Modelling


  1. Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
  2. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.
 1. La circumscripció electoral són els estudis de grau o de postgrau.

 2. a. La distribució s'ha fet de forma proporcional entre els alumnes dels departaments matriculats als estudis de grau i als de postgrau (màsters oficials i doctorat). Per tant, a cada departament corresponen els representants dels estudiants que s’indiquen:

Consells de departament 

Biologia: 9    

Grau:

5

vot:     4

Postgrau:

4

vot:     3

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: 4    

Grau:

2

vot:     2

Postgrau:

2

vot:     2

Ciències Històriques i Teoria de les Arts: 5        

Grau:

4

vot:     3

Postgrau:

1

vot:     1

Ciències Matemàtiques i Informàtica: 13

Grau:

11

vot:     9

Postgrau:

2

vot:     2

Dret Privat: 4

Grau:

3

vot:     3

Postgrau:

1

vot:     1

Dret Públic: 4

Grau:

3

vot:     3

Postgrau:

1

vot:     1

Economia Aplicada: 7                    

Grau:

6

vot:     5

Postgrau:

1

vot:     1

Economia de l’Empresa: 8             

Grau:

7

vot:     6

Postgrau:

1

vot:     1

Filologia Catalana i Lingüística General: 3         

Grau:

2

vot:     2

Postgrau:

1

vot:     1

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica: 7        

Grau:

6

vot:     5

Postgrau:

1

vot:     1

Filosofia i Treball Social: 5

Grau:

4

vot:     3

Postgrau:

1

vot:     1

Física: 12       

Grau:

10

vot:     8

Postgrau:

2

vot:     2

Geografia: 4

Grau: 
2vot:       2
Postgrau:2vot:       2

Infermeria i Fisioteràpia: 6

Grau:

5

vot:     4

Postgrau:

1

vot:     1

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació: 5         

Grau:

vot:       3
Postgrau:1vot:       1
Pedagogia i Didàctiques Específiques: 6

Grau:

5

vot:     4

Postgrau:

1

vot:     1

Psicologia: 6

Grau:

4

vot:     3

Postgrau:

2

vot:     2

Química: 6

Grau:

2

vot:     2

Postgrau:

4

vot:     2

 b. La situació de les meses electorals serà la següent:

Departament

Edifici

Biologia

Guillem Colom Casasnovas

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Guillem Colom Casasnovas

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Ramon Llull

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Anselm Turmeda

Dret Privat

Gaspar Melchor de Jovellanos

Dret Públic

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia Aplicada

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia de l’Empresa

Gaspar Melchor de Jovellanos

Filologia Catalana i Lingüística General

Ramon Llull

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Ramon Llull

Filosofia i Treball Social

Ramon Llull

Física

Mateu Orfila i Rotger

Geografia

Ramon Llull

Infermeria i Fisioteràpia

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia

Guillem Cifre de Colonya

Química

Mateu Orfila i Rotger

Estudis impartits a la Seu universitària

d’Eivissa i Formentera

Seu universitària

Estudis impartits a la Seu universitària

de Menorca

Seu universitària

 1. Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.
 1. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat), del 17 al 28 de novembre de 2017.

 2. a) Per a les eleccions dels representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.
  b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
  c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.çd) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant la secretària de la Comissió Electoral (Secretària General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. La Secretària General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
  e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
  f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
  g) Són funcions de les meses:
  • Presidir la votació.
  • Mantenir l’ordre.
  • Verificar la identitat dels votants.
  • Fer l’escrutini.
  • Vetllar per la puresa del sufragi.h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.
 3. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.
 4. En cas que un estudiant estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a un estudi la docència del qual està assignada a dos o més departaments de forma molt semblant, només pot optar a presentar-se com a candidat a un dels departaments afectats, a elecció de la persona interessada. Per contra, en aquest supòsit pot exercir el dret de sufragi actiu en més d’una circumscripció.
 5. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants als consells de departament s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada presentat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:
  1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (consell de departament), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
  2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.
 6. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral de la Universitat, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.
 7. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.
 8. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.
 9. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

 • Dia 14 de novembre de 2017: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 17 de novembre de 2017 (FOU núm. 456, extr.): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 17 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 24 de novembre de 2017: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: presentació de candidatures.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Dia 5 de desembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 5 de desembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 5 de desembre de 2017 al 15 de desembre de 2017 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 5 de desembre de 2017 al 18 de desembre de 2017 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 7 de desembre de 2017: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 7 de desembre de 2017 al 18 de desembre de 2017: campanya electoral.
 • Dia 11 de desembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 11 de desembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Fins al dia 14 de desembre de 2017: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 19 de desembre de 2017: eleccions.