logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12423. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de juliol de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Antoni Gamundí Gamundí amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Biologia, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor Antoni Gamundí Gamundí pel període comprès entre el 3 i el 31 de juliol de 2017.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor Antoni Gamundí Gamundí gaudirà de la llicència a la Universitat de La Laguna.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.