logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12412. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual es concedeix reducció de jornada a la professora titular d'escola universitària senyora M. Isabel Pomar Fiol.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 1.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, i 48.h) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, vista la sol·licitud presentada per la senyora M. Isabel Pomar Fiol, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, i ateses les raons concurrents, li concedesc la reducció a 4 hores de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions corresponents, amb efectes per a l’any acadèmic 2017-18.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Sra. Gerent de la Universitat.