logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12410. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual es disposa que el professor Josep Vidal Conti cessi com a vicedegà de la Facultat d'Educació

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests, dispòs que el professor Josep Vidal Conti cessi com a vicedegà de la Facultat d’Educació, el qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a director de l’Oficina de Suport a la Docència.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.