logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12390. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de juny de 2017 per la qual es disposa que el professor Enrique García Riaza cessi com a subdirector del Centre d'Estudis de Postgrau.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 5.4 de l'Acord normatiu 11154/2014, de 4 de novembre, pel qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau, dispòs que el professor Enrique García Riaza cessi com a subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou subdirector.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Secretària General i Sra. Gerent de la Universitat.